Aktualności Z prasy i mediów

Policja i Straż Graniczna pozwoli na przeniesienie z Służby Więziennej

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w piśmie do RPO Marcina Wiącka poinformował, że Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w obu formacjach. Z kolei MON podkreśliło, że postulat RPO dot. funkcjonariuszy SW chcących kontynuować służbę w wojsku, został już wdrożony do porządku prawnego w ramach ustawy o obronie Ojczyzny.

Sprawa, którą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich sięga końcówki marca zeszłego roku. Wtedy to RPO zwrócił uwagę na nierówne traktowanie w zakresie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb mundurowych. „RPO zwraca uwagę, że ten problem był już przez niego podnoszony w wystąpieniu do MSWiA z 2007 r. Wystąpienie to dotyczyło stanu prawnego obowiązującego pod rządami uchylonej już ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o SW, ale zawarte w nim tezy są nadal aktualne” – zauważał w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Rzecznik zwraca uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowych jednostek – Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz uczelni Służby Więziennej (Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości) – rozszerzeniu uległy kompetencje SW w zakresie rozpoznawania, wykrywania przestępstw, zapobiegania im, czy utrwalania dowodów. Zadania te mogą być realizowane w formie czynności administracyjno–porządkowych i operacyjno–rozpoznawczych, a więc właściwych dla takich służb, jak Policja, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Celno-Skarbowa. Oznacza to, że wiedza i kompetencje funkcjonariuszy SW mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych służbach mundurowych” – czytamy w piśmie RPO.

Początkowo w tej sprawie Rzecznik zwrócił się do ówczesnego ministra sprawiedliwości, który stwierdził, że w jego kompetencji „nie leży inicjowanie rozwiązań, które mają być zawarte w przepisach pragmatycznych służb podległych innemu zwierzchnictwu”. W związku ze zmianą władzy w Polsce, na początku lutego RPO ponownie wystąpił w tej sprawie. Tym razem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Grabca, któremu przesłał całość korespondencji, „prosząc o rozważenie możliwości wprowadzenia w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb mundurowych przepisów umożliwiających przenoszenie się funkcjonariuszom SW do innych służb mundurowych”.

Nie wszyscy na “tak”

Na pismo RPO, z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpisał wiceszef resortu Czesław Mroczek. „Uprzejmie informuję, stosownie do stanowisk otrzymanych z Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej, że wymienione podmioty przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań w przepisach pragmatycznych ww. formacji umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w Policji i Straży Granicznej” – napisał Czesław Mroczek.

Odnosząc się szerzej do przedmiotowego zagadnienia warto podkreślić, że każda z wymienionych formacji pełni bardzo ważną rolę w strukturach bezpieczeństwa państwa. Służba Więzienna – podobnie jak Policja i Straż Graniczna – została utworzona jako formacja umundurowana i uzbrojona, której funkcjonariusze na mocy przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mają prawo do stosowania lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podczas wykonywania obowiązków służbowych.
FRAGMENT PISMA WICESZEFA MSWIA CZESŁAWA MROCZKA DO RPO

Jak zauważył wiceszef MSWiA, „nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej istnieje możliwość przenoszenia się na własną prośbę funkcjonariuszy m.in. Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Więziennej, jeżeli wykazują szczególne predyspozycje do jej pełnienia”. „W świetle przywołanej regulacji wydaje się, że podobne rozwiązanie mogłoby zostać przyjęte w ustawach pragmatycznych dotyczących Policji oraz Straży Granicznej” – wskazał.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SW – kpt. Katarzyna Król, Sejm – fot. Krzysztof Białoskórski, Śląska Policja