Projekty aktów prawnych

Projekty ustaw MSWiA
 Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę; projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę jest zatrzymanie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w…
Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy SG
W wykazie prac legislacyjnych MSWiA pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W projekcie przewidziane jest między innymi podwyższenie wysokości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca z obecnie obowiązującego w kwocie 12 zł do 15…
Propozycja dodatku za wysługę 35% po 35 latach służby
NSZZ FSG otrzymał z Biura Finansów KG SG do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Poniżej projekt, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia …..     2014    r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy…
Projekt rozporządzenia MSW w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SG
NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania z Komendy Głównej SG projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Poniżej UZASADNIENIE STRONY SŁUŻBOWEJ Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące w przedmiotowym zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375, z 2013 r. poz. 1117).Zmiana dotychczasowej regulacji wynika z potrzeby wdrożenia nowego systemu zaopatrywania funkcjonariuszy Straży…
Zmiany w Zarządzeniu nr 54 KG SG w sprawie szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej
NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej Poniżej część uzasadnienia strony służbowej: Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z…
Zmiany w nagrodach i zapomogach dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
NSZZ FSG otrzymał z Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedstawione rozporządzenie ma uwzględniać możliwość przyznania funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie za funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Jest to kolejny z cyklu projekt zmian w obowiązujących rozporządzeniach jak wynagrodzić funkcjonariuszy, którzy pracują za przebywających na zwolnieniach lekarskich.  Przepisy o zwolnieniach…
W kwietniu 2014 roku wejdą w życie nowe zasady wynagradzania funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSW ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z przedstawionym projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku projekt rozporządzenia do pobrania w PDF Poniżej uzasadnienie do wskazanego projektu rozporządzenia UZASADNIENIEProjekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży…