Opinie prawne

Jakie są powody zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny z 4 miesięcznym poślizgiem?
Krajowy Zjazd Delegatów – Sprawozdawczy zgodnie z §24 ust. 9 pkt 2 obowiązującego Statutu NSZZ FSG odbywa się dwa lata po rozpoczęciu kadencji i zwołuję go Zarząd Główny. Dlaczego więc tym razem ZG chce zwołać Zjazd przekraczając ten termin o 3-4 miesięce? Czy zaszły jakieś specjalne okoliczności? Czy tak można? Poniżej opinii prawna dotycząca powyższego tematu: SG opinia dot. KZG 030419  
Informacja w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w SG.
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pytań kierowanych w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w dn. 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15, w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność art. 115a Ustawy o Policji w zakresie w jakim w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. We wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł o…
Ochrona psa służbowego przez jego opiekuna.
Po zapoznaniu się z problemem będącym przedmiotem opinii oraz przepisami regulującymi kwestię utrzymywania zwierząt oraz ich ochrony, w szczególności przed atakami innych zwierząt, niniejszym przedstawiam następujące stanowisko w sprawie: 1. W pierwszej kolejności wskazuję, że w myśl art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabronione jest puszczanie psa bez możliwości jego kontroli (z wyjątkiem sytuacji, gdy pies jest trzymany na terenie, którego zabezpieczenie uniemożliwia psu opuszczenie go). Tym samym…
AKCJA PROTESTACYJNA – INFORMACJE
Do innych form protestu zalicza się powszechnie np. oflagowanie zakładu pracy, noszenie odznak, pisanie pism, wgłaszanie przemówień czy tzw. strajk włoski. W świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, inna niż strajk akcja protestacyjna nie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu, nie może doprowadzić do przerwania pracy oraz nie może naruszać obowiązującego porządku prawnego.   Warszawa, 27 czerwca 2018 roku zz – 168/2018 Zarząd Główny NSZZ Policjantów na swoim posiedzeniu w…
Odpowiedz ZER w sprawie wyboru emerytury
ZER udzielił odpowiedzi na pytania ZG NSZZ Policjantów w sprawie art. 18h ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  
Opinia prawna
Nie ma podstaw do pozbawienia równoważnika za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji przełożonego. opinia_równoważnik
Opinia prawna
Czy Straż Graniczna jako podmiot – odpowiedzialny za oddelegowanie funkcjonariusz do odbycia podróży zagranicznej – ma prawo do ograniczenia środków finansowych w przypadku jeśli podmiot zapraszający tj. Agencja Frontex wprowadza limity i ograniczenia w refundacji takiej podróży służbowej? Opinia prawna w PDF