Aktualności Z prasy i mediów

Jak Polacy oceniają pracę służb podległych MSWiA?

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło jak Polacy oceniają pracę trzech największych formacji mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z najwyższym uznaniem spotkała się działalność strażaków Państwowej Straży Pożarnej – aż 95 proc. badanych pozytywnie oceniło ich pracę.

Z ostatniego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w ostatnich dwunastu miesiącach względnie stabilne pozostają notowania policji. Można jedynie zauważyć, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu 2023 r. nastąpiła ich minimalna poprawa. Według badania CBOSpracę policjantów pozytywnie ocenia blisko 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a negatywnie 25 proc. badanych (spadek o 2 punkty).

Pozytywnie o pracy policji relatywnie często wypowiadają się starsi badani (55–64 lata), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, emeryci, renciści i uzyskujący niskie dochody (poniżej 2000 zł). Z kolei wysoki poziom niezadowolenia wyrażają badani poniżej 35 lat, uczący się lub studiujący, mieszkańcy średnich i największych miast, uzyskujący wysokie dochody, źle oceniający własną sytuację materialną, nieangażujący się w praktyki religijne.

Z sondażu CBOS wynika również, że w ostatnim półroczu stabilne pozostają notowania Straży Granicznej. W marcu pozytywnie o pracy strażników granicznych wypowiedziało się 71 proc. badanych, źle oceniło ją 7 proc. We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych wyraźnie przeważają pozytywne oceny działalności Straży Granicznej.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: Patrycja Kubasiewicz/Podkarpacki Urząd Wojewódzki