Z działalności ZG NSZZ FSG

Przewodniczący ZG NSZZ FSG spotkał się z Minietrem SWiA. Czekamy na pilną realizację postulatów związku!!!

W dniu 4 lipca 2024 r. przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomaszem Siemoniakiem.
Spotkanie dotyczyło pełnienia służby w Straży Granicznej i konieczności wprowadzenia pilnych zmian w przepisach.

Przewodniczący ZG NSZZ FSG poinformował ministra o wyjątkowo trudnej sytuacji funkcjonariuszy Straży Granicznej, która wynika z utrzymującej się długotrwałej presji migracyjnej, wzmożonej ochrony granicy państwowej, wzrostu odpraw granicznych, ataków na funkcjonariuszy oraz realizacji innych ustawowych zadań. Przewodniczący podkreślił, że służba w takich warunkach może powodować negatywne konsekwencje dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

Następnie przewodniczący zaapelował o podwyższenie funkcjonariuszom Straży Granicznej kwoty diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia do wysokości 400% kwoty tj. do wysokości 180 zł. Dotyczyć ma to funkcjonariuszy delegowanych do wykonywania zadań w ramach wsparcia w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą, a także delegowanych w celu wykonywania zadań w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej, na której kontrola graniczna osób została przywrócona tymczasowo.

Przewodniczący przekazał również, że zmianie wymaga definicja płacy zasadniczej w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę w styczniu 2023 roku.
W Straży Granicznej jako jedynej służbie podległej MSWiA pod pojęciem uposażenia zasadniczego kryje się wyłącznie iloczyn mnożników przypisanych do stanowisk i kwoty bazowej, co ma wpływ na wysokość tego świadczenia.

Kolejna omawianą kwestią było wprowadzenie rekompensaty za czas służby przekraczający normy czasu służy (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 listopada 2023 r. sygn. K 17/19); wprowadzenia odpłatności za służbę pełnioną w porze nocnej oraz zrównanie warunków socjalnych funkcjonariuszy Straży Granicznej z żołnierzami.

Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę na przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Są one krzywdzące dla funkcjonariuszy, ponieważ powodują de facto sankcje wobec funkcjonariuszy, którym wina nie została udowodniona, co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności. Funkcjonariusze, wobec których prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne są karani odebraniem możliwości awansu w stopniu, stanowisku, pozbawieni są możliwości otrzymania nagród czy innego rodzaju wyróżnień czy dodatków do uposażenia, pomimo braku ku temu podstaw.

Ponadto przewodniczący zaapelował o pilne wydanie wytycznych, które umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej pełniącym służbę na granicy z Białorusią podwyższenie podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu.

Minister Siemoniak przekazał, że podczas najbliższego spotkania z przewodniczącym ZG NSZZ FSG, które ma się odbyć w sierpniu br. zostaną przekazane decyzje w ww. sprawach. Minister widzi potrzebę poprawy sytuacji funkcjonariuszy i wzmocnienia finansowego służb podległych MSWiA. W związku z tym podjął działania na szczeblu
rządowym.

Źródło: ZG NSZZ FSG

Foto: MSWiA