Z prasy i mediów

Odpowiedź na interpelację nr 1626 w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA za rok 2023

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański                

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 1626 Pani Poseł Ewy Kołodziej i grupy Posłów[1] w sprawie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok 2023, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że przywołana w wystąpieniu ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023[2] była ściśle związana z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. – Ustawą budżetową na rok 2023[3]. Przedmiotowa regulacja miała charakter komplementarny w stosunku do ww. ustawy budżetowej na rok 2023, a przedłożone rozwiązania, znajdowały swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 i wiązały się z prawidłową realizacją budżetu na rok 2023.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że ustawa okołobudżetowa obowiązywała do 31 grudnia 2023 r., tym samym obecnie nie ma możliwości zmiany jej przepisów.

Odnosząc się natomiast do pytania Państwa Posłów o dalsze działania w omawianym obszarze, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024[4] nie powiela regulacji zawartych w art. 41 ust. 3 poprzednio obowiązującej ustawy okołobudżetowej. Powyższe oznacza, że podwyższenie uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w 2024 r. następuje od 1 stycznia 2024 r.

Z kolei w nawiązaniu do kwestii korespondencji dotyczącej omawianych przepisów prawa, uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), bezpośrednio oraz za pośrednictwem innych urzędów, wpłynęło ponad 1.200 petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy okołobudżetowej. Na otrzymane petycje (procedowane jako petycja wielokrotna), MSWiA udzieliło odpowiedzi 13 czerwca 2023 r. Odpowiedź ta następnie została opublikowana na stronie internetowej urzędu (link do publikacji: https://www.gov.pl/web/mswia/petycja-wielokrotna-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-budzetowej-na-2023-rok).

W przypadku jednego, tożsamego wystąpienia, przekazanego już po opublikowaniu odpowiedzi na stronie internetowej, autorowi udzielono odpowiedzi odsyłającej do stanowiska z 13 czerwca 2023 r.

Ponadto, 15 wystąpień w sprawie uznano za opinię obywatelską, która nie wymaga odpowiedzi. Dwie petycje przekazano, zgodnie z właściwością, do Ministerstwa Finansów, w jednym zaś przypadku korespondencję w sprawie przekazano do właściwych merytorycznie departamentów tutejszego urzędu.

Z poważaniem z up.

Wiesław Szczepański
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Źródło: https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=D3CJXU&view=null

Foto: MSWiA