Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Lesznowola

Konkurs plastyczny “Na straży Polskich bram” dla Dzieci funkcjonariuszy i pracowników PSG w Lesznowoli

Regulamin konkursu plastycznego  dla dzieci i młodzieży “Na straży Polski bram” 

1. Organizatorem konkursu jest Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli oraz Zarząd Terenowy NSZZ FSG w Lesznowoli  przy wsparciu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG. Konkurs rozpoczyna się 24 kwietnia 2023r. i kończy się 14 maja br.

2. Temat prac konkursowych brzmi: “Na straży Polski bram”. Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną, ilustrującą służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej.

3. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 15 roku życia (3 grupy wiekowe: 1-5lat, 5-10lat. 10-15 lat).

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli.

5. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie ZO NSZZ FSG przy NwOSG i na portalach społecznościowych.

6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie opublikowanymi.

8. Do przygotowanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko dziecka

– imię i nazwisko rodzica

– wiek uczestnika konkursu

– telefon do opiekuna

9. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

10. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Pana Komendanta PSG w Lesznowoli oraz Zarząd Terenowy NSZZ FSG w maju 2023 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG.

12. Fundatorem nagród będzie Zarząd Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej!

13. Nagrodą główną w konkursie jest sprzęt elektroniczny!

14. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

15. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

16. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

– Udział dziecka w konkursie jest równoznaczny z tym, że rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Foto: Laureat I miejsca w Konkursie  “Na straży Polski bram” z 2021 roku – Jan STRUSKI – PSG Warszawa-Okęcie