Projekty aktów prawnych

Zmiany w nagrodach i zapomogach dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

NSZZ FSG otrzymał z Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przedstawione rozporządzenie ma uwzględniać możliwość przyznania funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie za funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Jest to kolejny z cyklu projekt zmian w obowiązujących rozporządzeniach jak wynagrodzić funkcjonariuszy, którzy pracują za przebywających na zwolnieniach lekarskich.  Przepisy o zwolnieniach lekarskich wystartują od 1 czerwca 2014.

NSZZ FSG zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich oddziałach, ośrodkach SG zażąda comiesięcznego zestawienia, w jaki sposób środki finansowe będą wracały do osób, którym powinny przysługiwać. Związek Zawodowy w związku z tym, że to strona służbowa zabiegała o wprowadzenie ustawy o “L4” będzie oczekiwać tylko rozliczenia z realizacji zapisów ustawowych.

Poniżej treść projektu rozporządzenia

PROJEKT z dnia 09 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH0

z dnia 2014 r.

w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa:
warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg;
okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej lub zapomogi;

1) tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg;

2) właściwość przełożonych w tych sprawach.

§2.

1. Funkcjonariuszowi można przyznać nagrodę uznaniową za:

1) wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagających znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;

2) wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich w granicach środków finansowych, o których mowa w art. 125g ust. 1 ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).

2. Nagrodą uznaniową przyznaje się:

1) z inicjatywy przełożonych, o których mowa w § 3 ust. 2 – 4;

2) na pisemny wniosek innego niż określony w § 3 ust. 3 przełożonego funkcjonariusza;

3) na pisemny wniosek innego niż określony w § 3 ust. 3 przełożonego funkcjonariusza, w razie wykonywania zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się w terminie 5 dni roboczych od daty

uzyskania informacji o wysokości środków finansowych, uzyskanych z tytułu zmniejszenia

uposażeń funkcjonariuszy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rozpatruje się w terminie umożliwiającym wypłatę nagród uznaniowych w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych obejmujących wszystkich funkcjonariuszy przewidzianych do przyznania tych nagród. Do zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Zapomogę przyznaje się na pisemny uzasadniony wniosek funkcjonariusza, związku zawodowego funkcjonariuszy lub bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza wskazujący na istotne pogorszenie warunków materialnych.

7. Wręczenie nagrody uznaniowej może nastąpić w uroczystej formie.

8. Nagrodę uznaniową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.

§3.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może przyznać nagrody uznaniowe oraz zapomogi funkcjonariuszom Straży Granicznej.

3. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz zapomogi wszystkim funkcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 1.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i w ośrodku Straży Granicznej.

§4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

(Dz. U. Nr 45, poz. 270 z późn. zm.).

 

UZASADNIENIE strony służbowej

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej został opracowany w związku ze zmianą treści upoważnienia zawartego w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1.990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675,z późn. zm.).

Zmiana treści art. 114 ust. 3 nastąpiła na mocy art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r., rozwiązania dotyczące nagród rocznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zostały przeniesione z obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 45, poz. 270 i z 2013 r. poz. 821 i 1712) do ustawy o Straży Granicznej. Konieczność opracowania nowego aktu wykonawczego wynika ze wskazanej zmiany.

Z wymienionych względów w projektowanym akcie prawnym pominięto przepisy regulujące problematykę nagród rocznych, z zachowaniem dotychczasowych rozwiązań dotyczących nagród uznaniowych i zapomóg.

Dodatkowo proponuje się uwzględnienie w projekcie rozwiązań wynikających z przepisów ustawy o Straży Granicznej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r., dotyczących przeznaczania na nagrody uznaniowe środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim (art. 125g ust. 1).

Konsekwencję powyższego stanowi uwzględnienie w projektowanym akcie prawnym przepisu przewidującego możliwość przyznania funkcjonariuszowi nagrody uznaniowej za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Niezależnie od powyższego proponuje się uwzględnienie w projekcie możliwości wręczenia nagrody uznaniowej w uroczystej formie oraz doprecyzowanie, że nagrodę uznaniową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przyznania (§ 2 ust. 4 i 5).

Okoliczności uzasadniające wyróżnienie funkcjonariusza nagrodą pieniężną poprzez przyznanie mu nagrody uznaniowej, a w szczególności potrzeba doceniania czynów świadczących o odwadze funkcjonariusza, wymaga zapewnienia odpowiedniej oprawy czynności wręczenia nagrody uznaniowej, poprzez nadanie mu uroczystej formy,

Z kolei określenie terminu wypłaty nagrody uznaniowej, czy zapomogi wynika z potrzeby uzupełnienia regulacji dotyczącej przysługującego funkcjonariusza uprawnienia do pobierania przyznanych im omawianych należności, która w dotychczasowym stanie prawnym została pominięta. Wejście w życie projektowanego aktu prawnego nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, w tym dla środków przewidzianych na funkcjonowanie Straży Granicznej