Aktualności Z prasy i mediów

Zielona granica mniej popularna?

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w ubiegłym roku prawie 54,5 mln podróżnych. Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski, a dwukrotnie wzrosła liczba kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP – poinformowała Straż Graniczna. Co ciekawe, w porównaniu z 2018 rokiem, spadła liczba liczba zatrzymań przy próbie nielegalnego przekroczenie tzw. zielonej granicy – z 285 do 178 przypadków.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że w 2019 roku funkcjonariusze SG odprawili 54 391 942 osób podróżujących przez polską granicę, co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku 2018. Najwięcej osób przekroczyło granicę z Ukrainą – 21 737 666, Białorusią – 8 814 753 i Rosją – 3 466 814. Kolejne 20 372 709 podróżnych odprawiono w portach lotniczych i morskich. SG zanotowała 12-procentowy wzrost ruchu na lotniczych przejściach granicznych i 15-procentowy spadek tzw. małego ruchu granicznego z Ukrainą. 27,1 mln osób w 2019 roku przekroczyło granicę, podążając do Polski, z czego 18,6 mln to cudzoziemcy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy (10,4 mln), Białorusini (3,4 mln), Rosjanie (1,5 mln), Izraelczycy (233 tys.) i Amerykanie z USA (199 tys.).

Jak informuje SG, jej funkcjonariusze odmówili wjazdu do Polski 96 607 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu do Polski określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach. Najwięcej odmów wjazdu wydano na granicach z Ukrainą – ponad 60 tys., Białorusią – ponad 33,6 tys. i Rosją – 1,3 tys.

Najliczniejsze grupy wśród tych, którym odmówiono wjazdu do Polski, stanowili Ukraińcy – ponad 58,5 tys., Rosjanie – ponad 28,5 tys. i Białorusini – niecałe 5 tys. Jak podała SG, głównymi powodami odmowy wjazdu były brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu lub brak wymaganej sumy pieniędzy.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SG