Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

Program ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej dla funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (pojazdy, sprzęt i psy)

Dzięki dużemu zainteresowaniu ubezpieczeniem w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej z dniem 01.01.2020 r. wprowadzony został nowy program ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i pracowników NwOSG. Każda osoba która nie była dotychczas ubezpieczona lub już jest ubezpieczona w firmach PZU SA lub Ergo Hestia może przystąpić do nowej oferty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Funkcjonariuszy oraz Pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentujący Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG wraz z brokerem ubezpieczeniowym WDB S.A. (dawniej EKU Sp. z o.o.) poniżej przedstawia ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej w firmie TUiR „WARTA” S.A.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

– szkody do wysokości kwoty trzymiesięcznego uposażenia Ubezpieczonego, nie więcej jednak niż określona w Umowie i Deklaracji Suma Ubezpieczenia.

– szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu:

– służbowego pojazdu mechanicznego powierzonego, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczony,

– lub utracie rzeczy (innych niż służbowe pojazdy mechaniczne), powierzonych Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się,

– uszkodzenie lub zniszczenie:

– pojazdu mechanicznego należącego do pracodawcy, nie będącego pojazdem powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się,

– lub utratę rzeczy ruchomych należących do pracodawcy, innych niż pojazdy mechaniczne, nie będących mieniem powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się;

– nieruchomości, w tym ich części składowych, użytkowanych przez pracodawcę; (nie więcej niż 5.000,zł)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także:

– szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu powierzonych Ubezpieczonym obowiązków służbowych

– szkody powstałe przy wykonywaniu czynności podjętych przez Ubezpieczonych po służbie, jeśli zachodziła uzasadniona potrzeba interwencji,

– odpowiedzialność Ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek wydania przez Ubezpieczonego decyzji administracyjnej (nie więcej niż 5.000,zł)

– szkody wyrządzone w związku z posiadaniem psa na służbie, w tym zarówno szkody wyrządzone przez psa, jak i na psie,

– szkody wyrządzone podczas działań podjętych poza czynnościami służbowymi, których celem jest ochrona życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub porządku publicznego.

– szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Warta wypłaci także jednorazowe świadczenie, w przypadku gdy Ubezpieczony został zawieszony w czynnościach służbowych o ile zawieszenie to wiąże się z wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia (w kwocie 100% uposażenia ale nie więcej niż 5.000 zł).

KOSZTY POMOCY PRAWNEJ

Warta poniesie także koszty poniesione przez Ubezpieczonego za zgodą TUiR WARTA, następujące koszty: wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych, rzeczoznawców i ekspertów oraz świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności oraz koszty podróży z tym związane.

Ubezpieczenie obejmuje wyżej wymienione koszty, o ile ich poniesienie związane było z postępowaniem pozostającym w związku z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej i służą one ochronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Nowy program to przede wszystkim nowa lepsza jakość, wysokie sumy ubezpieczenia zarówno w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej, kosztach pomocy prawnej jak również w uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości, szkodach majątkowych oraz świadczeniu na wypadek zawieszenia przy bardzo korzystnych składkach.

Szczegółowy zakres oraz warunki w załącznikach.

W przypadku pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia kontakt z:

Marcin Kowalik

Tel.: +48 883 390 900

Email.: marcin.kowalik@wdbsa.pl

Ulotka zakres ubezpieczenia OC – Nadwiślański Oddział Straż Graniczna

WARTA OWU OC

Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia OC

Grafika: Nmedia