Z prasy i mediów

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 20 maja 2014 roku nowelizację ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin   

Przedmiotowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. (P 14/11) stwierdzającego niezgodność art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. Nr 8, poz. 667, z późn. zm.) w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Ogłoszenie wyroku nastąpiło 28 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 271). Trybunał orzekł o utracie mocy obowiązującej przepisu we wskazanym zakresie z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło z dniem 28 lutego 2014 r.
Ustawa wprowadza uregulowanie dotyczące wypłaty wstrzymanych świadczeń w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn, które nie leżą po stronie organu emerytalnego. Mechanizm ten jest analogiczny jak w powszechnym systemie emerytalnym (z zastosowaniem przepisów art. 133, art. 134 i art. 135 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W powszechnym systemie wznowienie wypłaty świadczenia zawieszonego z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego obejmuje nie tylko okres od miesiąca, za który zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek wznowienie wypłaty. Emerytowani funkcjonariusze i żołnierze w takiej sytuacji nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku.   
Ustawa nowelizująca obejmuje swym zakresem krąg nie tylko emerytów tzw. służb mundurowych, których dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego (art. 2), lecz także emerytowanych żołnierzy zawodowych, których uprawnienia reguluje ustawa zmieniana w art. 1, zawierająca analogiczne przepisy uznane za niekonstytucyjne, choć nie kwestionowane w orzeczeniu Trybunału. Przyjęte uregulowanie ma więc charakter kompleksowy; pozostawienie nieznowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oznaczałoby nierówność pomiędzy podmiotami podobnymi, byłoby ponadto wadliwe z punktu widzenia spójności systemu prawa.
Ustawa zawiera przepis przejściowy, na podstawie którego do wniosków o wznowienie wypłaty świadczeń, złożonych i nierozpatrzonych przed jej wejściem w życie, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,maj-2014-r-.html