Aktualności Zarządu Oddziałowego

Konkurs świąteczny „Wiersz do Świętego Mikołaja” „Opowiadanie o Świętym Mikołaju”

Regulamin konkursu dla dzieci i młodzieży:

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie.

2. Konkurs rozpoczyna się 1-go grudnia 2017 r. i kończy się 20 grudnia 2017 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Wiersz do Świętego Mikołaja” – rymowanka

Uczestnik konkursu powinien napisać rymowany wierszyk o tematyce świątecznej najlepiej o Mikołaju lub do Mikołaja lub opowiadanie o Mikołaju.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci do 15 roku życia.

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci funkcjonariuszy zrzeszonych w NSZZ FSG przy NwOSG.

6. Wybrane prace będą nagrodzone.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Prace konkursowe należy złożyć w:

Zarządzie Oddziałowym NSZZ FSG , ul. 17 Stycznia 23, 02 – 148 Warszawa

Zarządzie Terenowym przy Komendzie NwOSG , ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02 – 148 Warszawa

Zarządzie Terenowym przy PSG Warszawa – Okęcie , ul. Żwirki i Wigury, Warszawa

Zarządzie Terenowym przy PSG Warszawa – Modlin, ul. 05-102 Nowy Dwór

Mazowiecki ul. Wiktora Thommee 1a

Zarządzie Terenowym przy PSG w Łodzi ul. gen. Stefana Maczka 35 94 – 328 Łódź

Zarządzie Terenowym przy PSG w Lesznowoli Lisówek 21 05 – 600 Grójec

do dnia 20 grudnia 2017 roku.

7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi wcześniej nieopublikowanymi.

8. Do przygotowanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zwierającą następujące dane:

nazwę Zarządu NSZZ FSG

imię i nazwisko dziecka

imię i nazwisko rodzica

wiek uczestnika konkursu

telefon do opiekuna

Wyniki konkursu i nagrody:

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG.
Nagrodą główną w konkursie jest tablet.
Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz za wyróżnienia.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku,

przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.