Aktualności Zarządu Oddziałowego

Dla podejmujących decyzję – przypominamy.

Kiedy dla funkcjonariusza przychodzi czas decyzji, to ależy ją podjąć w odpowiednim czasie i w  jak najbardziej korzystny sposób.

Art. 6. [Waloryzacja świadczeń]
Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w
terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z tym że:
1) waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a) którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca,
b) które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później
niż w ostatnim dniu lutego.

Grafika: ZER