Aktualności Zarządu Oddziałowego

Czy psy służbowe w SG będą wreszcie traktowane jak w innych służbach?

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej  w związku z brakiem  zmian w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. dotyczących dokonania zapisu w brzmieniu: „18a. Opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które na mocy decyzji właściwego organu zostało wycofane ze służby, przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie, wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu   z Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wysokości świadczenia  oraz zasad jego wypłacania.” Biorąc powyższe pod uwagę zwraca się z uprzejmą prośbą do Pana Generała     o rozważenie możliwości objęcia psów służbowych Straży Granicznej wycofanych ze służby nieodpłatną profilaktyką pasożytniczą oraz szczepieniami wymaganymi prawem, a także przyznaniem świadczenia na jego utrzymanie. Opisane zabiegi weterynaryjne mogłyby zostać objęte jednokrotnym zwrotem kosztów w roku kalendarzowym po ewentualnym umożliwieniu sprawdzenia warunków bytowych przetrzymywanych psów, a o refundację ww. zbiegów profilaktycznych mogliby ubiegać się przewodnicy pod których opieką przebywałyby wycofane ze służby psy służbowe. Natomiast świadczenie pieniężne zostałoby wypłacane z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia psa do czasu jego zgonu.

Więcej: Pismo w sprawie psów