Projekty aktów prawnych

Zmiany w Zarządzeniu nr 54 KG SG w sprawie szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Poniżej część uzasadnienia strony służbowej:

Projekt zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu szkolenia  poprzez dokonanie zmian merytorycznych wynikających z doświadczeń uzyskanych w wyniku stosowania przepisów obowiązującego zarządzenia Nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 47 z późn. zm.), a także dostosowanie użytych w tym akcie prawnym pojęć do zapisów uregulowań obowiązujących w formacji.

 

 W projektowanym zarządzeniu w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w szczególności przyjęto następujące założenia:

1) odstąpiono od organizacji rozmowy opiniującej dla funkcjonariuszy kierowanych na szkolenie w zakresie szkoły chorążych dla przewodników psów służbowych.  
2) wprowadzono zmian w zakresie trybu kierowania funkcjonariuszy na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.  
3) dokonano zmian terminów w zakresie  przygotowania oraz zatwierdzenia  projektu harmonogramu szkolenia.
4) dokonano uporządkowania w zakresie stosowanej terminologii;
W rozdziale pierwszym w przepisach ogólnych doprecyzowano kwestie związane ze  stosowaną w projekcie zarządzenia terminologią.
W rozdziale drugim określono rodzaje i formy szkolenia w celu zachowania jednolitego nazewnictwa zgodnego z obowiązującymi w formacji uregulowaniami obejmującymi swoim zakresem kwestie szkoleniowe.
W rozdziale trzecim wprowadzono terminologię zgodną z obecnie obowiązującym nazewnictwem wynikającym z treści  zarządzenia nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW. 2013. poz. 64 z późn. zm.) odnośnie  podmiotu dokonującego oceny lekarskiej zdolności funkcjonariusza do uczestnictwa w szkoleniu, w wyniku czego załączniki nr 1 i 2 projektu zarządzenia otrzymały nowe brzmienie.

W rozdziale czwartym w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczących zaszeregowania stanowisk służbowych, na których pełnią służbę przewodnicy psów służbowych zastosowano wobec nich ogólne zasady kierowania na szkolenie w zakresie szkoły chorążych.
W rozdziale piątym i szóstym określono zasady kierowania na przeszkolenie oraz zasady szkolenia funkcjonariuszy przewidywanych do objęcia stanowisk w korpusie oficerów. Nowe brzmienie projektowanych przepisów ma na celu ich dostosowanie do aktualnych potrzeb służby.
W rozdziale siódmym wskazano nowe terminy opracowania harmonogramu doskonalenia centralnego umożliwiające realizację szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących od stycznia br. w oparciu o zatwierdzony harmonogram  doskonalenie centralnego.
Projekt zarządzenia zawiera również przepisy przejściowe regulujące m.in. kwestie:
1) szkoleń rozpoczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie projektowanego zarządzenia;
2) kierowania na przeszkolenie albo szkolenie funkcjonariuszy skierowanych na szkolenia i odwołanych z tych szkoleń na podstawie dotychczasowych przepisów;
3) zachowania w mocy programów szkolenia podstawowego, w zakresie szkoły podoficerskiej dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej oraz stałej,  szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG,
dla potrzeb zapewnienia ciągłości procesu szkolenia w formacji.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 3 w § 14  pkt 2  w stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia Nr 54 wprowadzona zmiana o charakterze merytorycznym dotyczy oceny lekarskiej  o zdolności do uczestnictwa w szkoleniu dokonywanej przez lekarza. W związku z wejściem w życie zarządzeniem nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej wspominanej wyżej oceny dokonuje lekarz jednostki organizacyjnej Straży Granicznej a nie jak dotychczas lekarz poradni przyzakładowej Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej.
Powyższą zmianę uwzględniono również w kwestionariuszu informacyjnym funkcjonariusza kierowanego na szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej lub szkolenie w zakresie szkoły chorążych oraz w kwestionariuszu informacyjnym funkcjonariusza kierowanego na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej  (załącznikach nr 1 i nr 2 ww. projektu zarządzenia).   
2. Uchylono Rozdział 5 zarządzenia 54 poświęcony organizacji rozmowy opiniującej dla funkcjonariuszy kierowanych na szkolenie w zakresie szkoły chorążych dla przewodników psów służbowych, w związku z zaprzestaniem realizacji szkoleń dla ww. grupy funkcjonariuszy.
3. Rozdział 6 dotyczy szkolenia funkcjonariuszy przewidzianych do objęcia stanowisk
w korpusie oficerów. Do najistotniejszych zmian o charakterze merytorycznym w stosunku do rozwiązań obecnie obowiązujących w zarządzeniu
Nr 54 zaliczyć należy:
a) uchylono tryb kierowania funkcjonariuszy na kurs oficerski z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego dla nw. kategorii funkcjonariuszy:
– pełniących służbę w składzie załóg jednostek pływających SG,
– pełniących służbę w składzie załóg jednostek personelu latającego i wykonujących   loty,
– pełniących służbę przy bezpośredniej obsłudze statku powietrznego i posiadających     licencję mechanika obsługi statków powietrznych.
b) zachowany natomiast został tryb umożliwiający w szczególnie uzasadnionych potrzebami służby skierowania funkcjonariuszy, spełniających określone w przepisach kryteria, do ośrodka szkolenia celem odbycia przeszkolenia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, a także możliwość szybszego uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oficerskich przez funkcjonariuszy, którzy w dniu przyjęcia do służby posiadali wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym, określone w wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy przepisach w zakresie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej w odniesieniu do wykazu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Tryb ten obejmuje skierowanie osób, o których mowa powyżej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG bezpośrednio po ukończonym szkoleniu podstawowym.
4. Przepisy rozdziału 6 określają organizację i tryb naboru funkcjonariuszy na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski. W tym zakresie przepisy projektowanego zarządzenia wprowadzają  zmiany w odniesieniu do systemu obecnie obowiązującego w kwestii. Pozostawiono pisemny test oceny predyspozycji do posiadania kompetencji kierowniczych, zrezygnowano natomiast
z testu kompetencji językowych  ora sesji ćwiczeń w ramach „Centrum Oceniania” (Assessment Center).
Wskazać również należy, iż zachowana została procedura związana ze sporządzaniem na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego list rankingowych zawierających wykaz kandydatów oraz uzyskanych przez nich wyników z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne SG (oddziały, ośrodki, Komendę Główną Straży Granicznej).
5. Projekt zarządzenia zawiera również przepisy przejściowe regulujące m.in. kwestie:
4) szkoleń rozpoczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie projektowanego zarządzenia;
5) kierowania na przeszkolenie albo szkolenie funkcjonariuszy skierowanych na szkolenia i odwołanych z tych szkoleń na podstawie dotychczasowych przepisów;
6) zachowanie w mocy programów szkolenia podstawowego, w zakresie szkoły podoficerskiej dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej oraz stałej,  szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.
Projekt zarządzenia opiniowany był przez jednostki organizacyjne SG, komórki organizacyjne KGSG oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Do pobrania w PDF projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem