Aktualności Z prasy i mediów

Upał na służbie. Woda obowiązkowo. Zdrowego rozsądku przełożonego nic nie zastąpi

Nadchodzi lato, falę upałów już mamy. Jako policjanci pełnimy służbę w dzień i w nocy w każdych warunkach. Jeżeli służba pełniona jest w dodatkowo w trudnych warunkach, mróz albo wysoka temperatura przełożony  powinien zadbać o swoich policjantów i pracowników. Tą kwestię regulują odpowiednie przepisy,  jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku czy po prostu ludzkiego podejścia. Zwykłej troski o swoich ludzi.
Przełożony ma wiele możliwości ulżenia w służbie funkcjonariuszom, albo inaczej uczynienia jej efektywną i bezpieczną,  poprzez np: zmiana godzin pełnienia służby, skrócenie czasu służby, wyznaczenie dodatkowej przerwy czy dostosowanie umundurowania do panujących warunków ( rezygnacja z noszenia sztucznych kamizelek odblaskowych ), wyznaczanie rotacyjnie różnych osób do służby np. w posterunkach stałych czy rejonach szczególnie zagrożonych. W służbie mamy coraz więcej kobiet. Policjantka w ciąży powinna być pod szczególną ochroną przełożonego i jest pod szczególną ochroną przepisów.
Oczywistym wydaje się pracodawca, przełożony powinien zapewnić właściwe warunki higieniczno sanitarne do spędzenia przerwy, przygotowania i spożywania posiłków i napojów.  Policjant i pracownik powinien w odpowiednich warunkach spędzić przerwę, zjeść posiłek czy skorzystać z toalety.  Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Wymagamy od policjantów efektywności w służbie, odpowiedniego działania – zapewnijmy im odpowiednia warunki ku temu.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI  z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.
§ 11.
1. Napoje, w niezbędnej ilości, przysługują policjantowi wykonującemu czynności służbowe:
1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;
2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;
3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
2. Napoje wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych.
Kodeks Pracy Art 232 :
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nieodpłatne, odpowiednie posiłki i napojejeżeli są spełnione dwa warunki:
– pracownicy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych,
Aby jednak pracodawca nie miał dowolności w określaniu sytuacji, kiedy musi zapewnić swoim pracownikom np. napoje, Kodeks pracy upoważnia Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Szczegółowo kwestie te reguluje zatem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Na pracodawcę nałożony jest obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Rozporządzenie wymienia także prace, których wykonywanie uzasadnia prawo do otrzymywania posiłków (dania gorącego) i napojów, określając wydatek energetyczny organizmu przy tych pracach.

Afrykańskie upały uzasadniają wcześniejsze zwolnienie do domu

Przepisy ustalają pewne minimum, którego naruszać nie wolno. Zdrowy rozsądek zawsze jest w cenie: jeśli pracodawca widzi, że temperatura w danym dniu jest tak wysoka, że nie dość, że wykonywanie pracy jest bardzo utrudnione, to jeszcze zagraża zdrowiu pracowników, powinien przemyśleć zwolnienie ich wcześniej do domu. Dotyczy to w szczególności tych osób, które wykonują zajęcia na zewnątrz.

Cały tekst.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/upaly-w-pracy-woda-klimatyzacja,65,0,2407489.html

Foto: Policja