Pisma FZZ SM

Stanowisko FZZ SM w sprawie komisji lekarskich, odszkodowań, przyznawania rent.

20 sierpnia 2012 r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawiła stanowisko do projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Otrzymana i przedstawiona w projekcie koncepcja sprowadza się w praktyce do likwidacji zasad odpowiedzialności pracodawcy (Państwa) z obowiązku ustalenia ekwiwalentu za utratę zdrowia w związku z pełnieniem służby

Pismo do pobrania ( F-27/2012 )