Projekty aktów prawnych

Propozycja dodatku za wysługę 35% po 35 latach służby

NSZZ FSG otrzymał z Biura Finansów KG SG do zaopiniowania projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Poniżej projekt, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2015

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  z dnia …..     2014    r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402) zarządza się, co następuje:

 

§1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148, z późn. zm.°) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek za wysługę lat zwiększa się z urzędu o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby.”;

2)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a, Dodatek, o którym mowa w ust. 2, zwiększa się z urzędu o 2% co dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby i po 35 latach służby do wysokości 35%.”.

§2.
Funkcjonariusz, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada 21 lat służby, zachowuje prawo do wysokości dodatku za wysługę lat ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu osiągnięcia przez niego 22 lat służby.
§3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

UZASADNIENIE STRONY SŁUŻBOWEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej powstał na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o  Straży Granicznej (Dz. U, z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.).

Projekt został opracowany w związku ze stwierdzoną potrzebą zmiany unormowań dotyczących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie modyfikacji zasad ustalania wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia płacowego funkcjonariusze otrzymują po dwóch latach służby dodatek za wysługę lat w wysokości 2% należnego uposażenia zasadniczego. Dodatek ten zwiększa się z urzędu o 1 % należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy następny rok służby powyżej 20 lat – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

Proponuje się aby funkcjonariusze nadal otrzymywali po dwóch latach służby dodatek za wysługę łat w wysokości 2% należnego uposażenia zasadniczego, zwiększony się z urzędu o 1  % należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby. Natomiast po 20 latach służby zakłada się zmianę polegającą na zwiększeniu z urzędu o 2% należnego uposażenia za każdy następny rok służby po 20 latach służby, aż do wysokości 32% po 32 latach służby i następnie po 35 latach służby do wysokości 35%.

Wprowadzenie projektowanej zmiany oznaczać będzie, że ustalanie funkcjonariuszom dodatku w nowej wysokości dotyczyć będzie wyłącznie wysługi lat osiągniętej po dniu wejścia w życie rozporządzenia, tak by nie generować powstania dodatkowych skutków finansowych ponad oszacowane w wysokości, o której mowa poniżej.

Zaprojektowany w § 2 przepis przejściowy przewiduje, że przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają 21 lat służby uwzględnia się zwiększenie tego dodatku wynikające z dotychczasowych przepisów do czasu osiągnięcia przez nich 22 lat służby bowiem dla tej grupy funkcjonariuszy ustalenie wysokości przedmiotowego dodatku zgodnie z nowymi uregulowaniami byłoby niekorzystne gdyż spowodowałoby obniżenie przyznanego obecnie zwiększenia o 0,5% należnego uposażenia zasadniczego.

Wdrożenie projektowanych rozwiązań będzie pociągało za sobą wzrost wydatków budżetu państwa w obszarze uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. Regulacja spowoduje powstanie dodatkowych skutków finansowych dla budżetu formacji, które zostały skalkulowane w Ocenie Skutków Regulacji do niniejszego projektu na kwotę około 1,4 mln zl w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia. Przedmiotowe skutki zostaną zabezpieczone z części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie Straży Granicznej.
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt do pobrania w PDF