Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSW w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SG

NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania z Komendy Głównej SG projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Poniżej UZASADNIENIE STRONY SŁUŻBOWEJ

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące w przedmiotowym zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375, z 2013 r. poz. 1117).
Zmiana dotychczasowej regulacji wynika z potrzeby wdrożenia nowego systemu zaopatrywania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przedmioty umundurowania.

Projekt do pobrania w PDF

Nowy system zaopatrywania funkcjonariuszy Straży Granicznej umundurowanie, znajdujący swoje odzwierciedlenie w zaproponowanych przepisach projektowanego rozporządzenia zmienia normy umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, modyfikuje wzory przedmiotów umundurowania  i dotychczasowy sposób realizacji należności umundurowania.

Projektowane normy umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej nie są tak zróżnicowane jak dotychczas:  nie występuje  zróżnicowanie ze względu
na rodzaj służby (służba stała, służba przygotowawcza)  i miejsce pełnienia służby,
a także przynależność do danego korpusu. Według propozycji, normy umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej będą jednakowe. Inne zmiany w normach umundurowania dotyczą asortymentu przedmiotów umundurowania, ich ilości i okresu używalności. Zaproponowano 3 rodzaje umundurowania: umundurowanie wyjściowe, umundurowanie służbowe oraz umundurowanie polowe.

Zrezygnowano z następujących przedmiotów umundurowania wyjściowego: kompletu bluzy olimpijki ze spodniami/ spódnicą, spodni/ spódnicy wyjściowych, swetra, czapki garnizonowej letniej (dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych – furażerki), koszul z długimi i krótkimi rękawami z naramiennikami w kolorze khaki, niebieskim i granatowym, półbutów letnich i czółenek letnich, zmodyfikowano należność bielizny, dodano kapelusz dla funkcjonariuszy kobiet w zamian za czapkę garnizonową.
Okres używalności przedmiotów umundurowania będzie wynosił:
1) umundurowania wyjściowego –  5 lat;
2) umundurowania służbowego –  3 lata;
3) umundurowania polowego –  4 lata.

Projekt wprowadza nowe wzory umundurowania służbowego, składającego się z koszul służbowych z długimi i krótkimi rękawami, koszulki polo, czapek służbowych: letniej i zimowej, spodni służbowych, kurtki służbowej, obuwia służbowego.  Ubiór służbowy, składający się z przedmiotów umundurowania służbowego używany będzie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w codziennej służbie.

 Do okresów używalności umundurowania nie będą wliczane:
1) okresy nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, o ile suma nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku;
2) okres zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu czynności służbowych.

Przedmioty umundurowania służbowego i polowego wydawane będą wyłącznie w naturze, natomiast należność przedmiotów umundurowania wyjściowego realizowana będzie poprzez wypłatę równoważnika lub wydanie przedmiotu w naturze. W przypadku realizacji należności
w naturze,  funkcjonariusz otrzyma pomniejszoną wysokość równoważnika pieniężnego.
Należność bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania realizowana będzie w formie równoważnika pieniężnego.   

Warunkiem sprawnego i nieprzerwanego działania projektowanego systemu zaopatrzenia
w umundurowanie są  coroczne zakupy umundurowania. W celu zapewnienia stabilności finansowej wprowadzono przepis, zgodnie z którym  środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb związanych z wydaniem funkcjonariuszom umundurowania będą corocznie zabezpieczane
w budżecie Straży Granicznej.

Każdy z wymienionych rodzajów umundurowania został objęty systemem punktowym.  Punkty zostały obliczone proporcjonalnie do wartości poszczególnych składników umundurowania.

Po wejściu w życie projektowanej  regulacji funkcjonariusze przyjmowani do służby w SG otrzymają w pierwszym roku służby całkowitą ilość punktów przewidzianą dla danego pełnego kompletu umundurowania. W kolejnym roku zaopatrzeniowym otrzymają ilość punktów odpowiadającą wartości rocznej należnych przedmiotów umundurowania.

 Funkcjonariusze będący w służbie, z chwilą wejścia w życie nowego uregulowania,  otrzymają roczną ilość punktów. Całkowitą ilość punktów mogą zgromadzić w okresie określonym jako okres używalności danego umundurowania, tj.: w okresie 3 lat w przypadku umundurowania służbowego, w okresie 4 lat w przypadku umundurowania polowego oraz 5 lat w przypadku  umundurowania wyjściowego. W okresie przejściowym trwającym 4 lata będą mieli możliwość użytkowania dotychczasowych wzorów umundurowania i stopniowej wymiany, pobrania umundurowania służbowego.   

Punkty przeliczeniowe przyznawane będą corocznie w równych częściach. Niewykorzystane
w danym roku zaopatrzeniowym punkty mogą zostać wykorzystane
w kolejnych latach, nie później jednak niż w okresie:
1) 3 lat dla umundurowania służbowego;
2) 4 lat dla umundurowania polowego;
3) 5 lat dla umundurowania wyjściowego.
Funkcjonariusze będą mogli pobierać przedmioty umundurowania, w ramach przyznanych punktów przeliczeniowych:
1) przedmioty umundurowania służbowego i polowego – w ramach łącznego limitu punktów dla umundurowania służbowego i polowego,
2) przedmioty umundurowania wyjściowego – w ramach łącznego limitu punktów dla umundurowania  wyjściowego oraz bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania.

Wartość punktów przeliczeniowych pomniejszana będzie o
1) wartość punktów przeliczeniowych pobranego przedmiotu ubioru,
2) 1/365 wartości punktów przeliczeniowych ubioru za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza
w służbie z powodów: 1) urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, o ile suma nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku, 2) zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu czynności służbowych.
     
Niektóre z przedmiotów umundurowania nie będą objęte systemem punktów.  Będą to dodatkowe przedmioty należne Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
i jego Zastępcom, funkcjonariuszowi w stopniu generała, admirała, komendantom oddziałów i ośrodków (centrum) szkoleń, ośrodków SG i ich zastępcom oraz przedmioty należne
w związku z mianowaniem funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów, na stopień majora, komandora podporucznika SG oraz na stopień generała brygady SG, a także kontradmirała SG i na kolejny stopień generała SG.

Przewidziano również regulację, zgodnie z którą możliwe będzie przydzielenie nowego przedmiotu umundurowania w sytuacji niezawinionego, udokumentowanego zniszczenia umundurowania.

W przepisach przejściowych i końcowych projektu określono termin użytkowania dotychczasowych wzorów umundurowania do 31 marca 2019 r. Wskazano też czas i sposób realizacji niezrealizowanych dotąd należności przedmiotów umundurowania. Nadrzędnym sposobem realizacji tych świadczeń będzie wydanie przedmiotu umundurowania w naturze. Wypłata równowartości należnego przedmiotu będzie możliwa wyłącznie w przypadku braku tego przedmiotu w odpowiednim rozmiarze w magazynie. Odmowa funkcjonariusza na pobranie przedmiotu umundurowania w naturze jednoznaczna będzie z uznaniem takiej należności za zrealizowaną.