Z prasy i mediów

Policjanci województwa mazowieckiego są najmniej zarabiającymi policjantami w kraju.

Pismo Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu

Radom dn. 18.05.2016 r.

                                                                  
Komendant Główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

  do wiadomości:

Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu
insp. Tomasz Michułka

Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
asp. sztab. Grzegorz Nems

          Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego  reprezentując interesy  5500 policjantów i 1500 pracowników cywilnych zwraca się z prośbą do Pana Komendanta  o rozwiązanie istniejącego od wielu lat w Policji problemu nierównego traktowania policjantów. Problem, który poruszamy polega na łamaniu prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Zgodnie z art. Art. 183c Kodeksu Pracy który stanowi, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Zgodnie z tym artykułem w skład wynagrodzenia za pracę wchodzą wszelkie gratyfikacje wypłacane i przyznawane pracownikom przez pracodawcę w zamian za wykonaną pracę oraz wszelkie inne świadczenia majątkowe i rzeczowe związane z pracą . Przytoczony artykuł z prawa pracy ma swoja podstawę prawną i sub-delegację ustawową w najwyższym akcie prawnym RP jakim jest Konstytucja.

Zgodnie z art. 32. 1 Konstytucji, który mówi „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Patrząc przez pryzmaty przytoczonych aktów prawnych wszelkie inne niższej rangi umocowania prawne w tym decyzje na podstawie których zrobiono naliczenia etatowe dla poszczególnych województw winny korelować. Biorąc powyższe pod uwagę fakt, że woj. mazowieckie posiada naliczenie na 1 etat w policji  4180,54 dla KWP i 3880,46 dla KMP/KPP tj. najniższe w Polsce. W świetle przytoczonych aktów prawnych jest to niedopuszczalne. Tego faktu nie da się w żaden racjonalny i uzasadniony prawnie sposób obronić.  

Policjanci województwa mazowieckiego są najmniej zarabiającymi policjantami w kraju. Zaznaczamy przy tym, że są to średnie uposażenia i indywidualne przypadki nie mogą tu być brane pod uwagę.  Taka sytuacja rodzi wiele patologii kadrowych polegających na powierzaniu obowiązków, a nie na awansowaniu, pozostawianiu wolnych wyższych wakatów w sytuacji, gdzie można, a nawet trzeba by na ten etat awansować policjanta z niższą grupą zaszeregowania. Patologie wśród dodatków służbowych. W sprawie tej zwracamy się bezpośrednio do Pana Komendanta bo zdajemy sobie sprawę, że bez ujednolicenia warunków płacowych dla policjantów całego kraju rozmowy prowadzone przez Związkowców na poziomie komend Powiatowych, Miejskich i Wojewódzkich są bezprzedmiotowe.

Jako Związek Zawodowy nie zgadzamy się na taki stan rzeczy, prosimy o rozwiązanie nierozwiązywalnego z punktu widzenia KWP, KMP i KPP problemu.

Pełniący Funkcję

Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego

W Radomiu

asp. sztab. Rafał Kruk

źródło: http://www.nszzp.radom.pl/pismo-zarzadu-wojewodzkiego-nszz-policjantow-woj-mazowieckiego-w-radomiu,text,current,1-1,,327.html#s