Aktualności Z prasy i mediów

Petycja w sprawie art. 15a. Policyjni związkowcy walczą o sprawiedliwe traktowanie wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych

Zarząd Główny NSZZ Policjantów złożył petycję do Sejmu w sprawie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Podjęta przez związkowców inicjatywa ma na celu przywrócić zasadę jednolitości ustalania wysokości emerytur dla wszystkich funkcjonariuszy, bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących.

W ramach porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych, Minister zobowiązał się rozwiązać problem zróżnicowania statusu funkcjonariuszy w zakresie nabywania praw emerytalnych w zależności od momentu przyjęcia do służby po raz pierwszy, tj. różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy z dnia z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz wdrożenia porozumienia z 8 listopada 2018 roku.

W aktualnym stanie prawnym obowiązuje regulacja wprowadzająca różne zasady ustalania emerytury policyjnej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie.

“Zróżnicowanie to nie ma uzasadnienia, a nadto może stanowić wyraz nieuprawnionej ingerencji ustawodawcy w zakres chronionych słusznie nabytych praw funkcjonariuszy objętych ww. przepisem” – przekonuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Jak twierdzą policyjni związkowcy, art. 15a ustawy emerytalnej budzi zasadnicze wątpliwości w zakresie jego zgodności z Konstytucją. Ww. przepis naruszył bowiem zasadę ochrony ekspektatywy prawa do emerytury dla funkcjonariuszy, którzy wstapili do służby po 1 stycznia 1999 roku, a przed 23 lipca 2003 roku, których przepis ten dotknął.

W rezultacie funkcjonariusze młodsi stażem mają prawo do emerytury po 15 latach służby w wysokości 40 proc. ostatniego wynagrodzenia, a za każdy dodatkowy rok służby świadczenie emerytalne rośnie o 2,6 proc. Nie mogą jednak doliczać do niej okresów opłacania składek ZUS – niezależnie od tego, czy pracowali przed wstąpieniem, czy po odejściu ze służby. Taki “przywilej” przysługuje funkcjonariuszom zatrudnionym wcześniej.

Wątpliwości związkowców budzi również sposób ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy z powodu istnienia dwóch sprzecznych ze sobą przepisów. Z jednej strony ustawa o zaopatrzeniu funkcjonariuszy wyklucza możliwość pobierania dwóch świadczeń i wskazuje na konieczność wypłat wyższej z emerytur. Z drugiej zaś strony art. 96 ustawy o świadczeniach z FUS dopuszcza możliwość wypłaty emerytur cywilnych dla osób objętych spornym artykułem 15a.

“Brak właściwych rozwiązań legislacyjnych może prowadzić do powstania konfliktów i obniżenia morale funkcjonariuszy, co w konsekwencji negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” – podkreślają policyjni związkowcy. I dodają, że zmiany w zakresie art. 15a są “logiczną koniecznością”.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów zaapelował, aby kwestię spornego przepisu rozwiązać w możliwie najszybszym terminie, tak aby Porozumienie zawarte z MSWiA zostało w całości wdrożone. Podkreśla jednak, że proponowane rozwiązanie powinno zmierzać do unifikacji podejścia wobec wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych i stosowania identycznych zasad nabywania uprawnień emerytalnych.

Źródło: https://ochrona24.info/22630,petycja-w-sprawie-art-15a/?

Petycja: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2019/08/Petycja-art-15a.pdf

Foto: NSZZP