Aktualności Zarządu Oddziałowego

Nowy Statut już 26 lutego br. Komunikat z posiedzenia online Zarządu Głównego NSZZ FSG

W dniu 10 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie online Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Z ramienia ZO NSZZ FSG przy NwOSG w posiedzeniu uczestniczyła kol. Katarzyna Nowosielska.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący ZG NSZZ FSG przedstawiając krótkie sprawozdanie z działalności zarządu od ostatniego posiedzenia.

Kwestie dotyczyły min.:

– spotkania z Komendantem Głównym SG w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego dla funkcjonariuszy SG w zamian za wyżywienie w czasie pełnienia służby patrolowej na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie od 1 listopada do 31 marca, wniosek zrealizowano,

– sprawy związanej z modyfikacją przepisów dotyczących udzielania mundurowym zwolnień od zajęć służbowych. Chodzi o przypadki, gdy funkcjonariusze podnoszą kwalifikacje zawodowe, np. na studiach,

– zgody Komendanta Głównego SG na udział Orkiestry Reprezentacyjnej SG w uroczystych obchodach 30 -lecia Związków zawodowych w dniu 15 czerwca 2021 roku w Zakopanem,

– wniosku z dnia 27 stycznia 2021 roku przesłanego do MSWiA przez  Roberta Szmarowskiego o działalności Przewodniczącego ZG NSZZ FSG .

Następnie poruszono kwestię organizacji XV Nadzwyczajnego Krajowego Statutowego Zjazdu Delegatów NSZZ. Uzgodniono formę głosowania oraz termin i motywy przewodnie zjazdu. Termin zjazdu ustalono na dzień 26 lutego 2021 roku, forma głosowania będzie zdalna, z tym, że będzie możliwość głosowania w Zarządach Oddziałowych do 5 osób, które muszą zachować reżim sanitarny (głosowanie też będzie zdalne). W dniach 22-24 luty 2021 odbędą się próbne logowania do systemu. Najważniejszym tematem zjazdu będzie przyjęcie Nowego Statutu oraz podjęcie Uchwały o wydłużeniu kadencji organów statutowych NSZZ FSG. Mandaty do głosowania zostaną wcześniej przesłane pocztą do delegatów.

Następnym punktem spotkania było podjęcie i głosowanie nad uchwałami:

1. Uchwała dotycząca ustalenia terminu i formy zdalnej XV Nadzwyczajnego Krajowego Statutowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG oraz pokrycia kosztów zjazdu. Głosowało – 21 osób, ZA przyjęciem uchwały było 20 osób, Przeciw – była jedna ( K. Nowosielska). Nikt się nie wstrzymał.

2. Uchwała dotycząca zobowiązania ZO do skutecznego poinformowania delegatów  o głosowaniu na Zjeździe Krajowym w dniu 26 lutego 2021 roku.

3. Uchwała dotycząca zamówienia  dodatkowych medali z okazji 30-lecia ZZ i legitymacji w ilości 300 sztuk. Koszty zakupu medali i legitymacji pokrywają Zarządy. Głosowało – 22 osoby,  ZA przyjęciem uchwały było 21 osób, Przeciw – była jedna ( K. Nowosielska). Nikt się nie wstrzymał.

Kolejnym punktem spotkania były sprawy bieżące.

Poinformowałam Prezydium Zarządu o uczestnictwie Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy NwOSG  Roberta Lisa w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Grzegorzem Pudą. Spotkanie dotyczyło emerytur dla zwierząt po służbie. Zaznaczyłam że powyższe spotkanie odbyło się na osobiste zaproszenie Przewodniczącego ZO przez Ministra oraz wskazałam, że więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ZO NSZZ FSG.

Następną sprawą było odniesienie się większości przedstawicieli prezydium do wniosku przesłanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Pana Roberta Szmarowskiego z poparciem Przewodniczącego ZO Roberta Lisa i zarządu oddziałowego. Panowie odnieśli się do pisma, twierdząc że jest ono szkalujące ZG, nieprawdziwe i działające na szkodę związku. Kolasa zaznaczył że nie boi się kontroli, działa zgodnie z prawem i że kwestie skarg zgodnie ze statutem powinny być przesyłane do Komisji Rewizyjnej ZG.

Była również mowa o deklaracji związkowej Kolegi Roberta Szmarowskiego, oraz o informacjach, które pojawiają się na profilu facebookowym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG dotyczące wpisów, memów oraz zdjęć Przewodniczącego ZG, a także  ośmieszających komentarzy jego i jego żony.

Na koniec Przewodniczący ZG poinformował wszystkich, że zostaną podjęte konkretne kroki prawne w zakresie ww wpisów na profilu fb.

Ponadto poruszono również sprawę szczepień dla funkcjonariuszy oraz przesłania do ZG wykazów medali z poszczególnych zarządów.

K. Nowosielska