Aktualności Z prasy i mediów

MSWiA i służby reagują na raport NIK ws. szkoleń – InfoSecurity24

Co Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu służby zrobiły od momentu publikacji pokontrolnego raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy? – dowiedzieli się tego posłowie z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zarówno przed resortem, jak i służbami jest w tym temacie jeszcze sporo pracy, której na pewno nie ułatwia trwająca epidemia koronawirusa. 

Posłowie z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęli się rozpatrzeniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, które Izba opublikowała w połowie października 2020 roku. NIK w Sejmie reprezentował Marek Opioła, jej wiceprezes. Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła MSWiA, Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Służbę Ochrony Państwa, 13 szkół Policji, SG i PSP oraz 5 jednostek terenowych Policji, SG i PSP szczebla wojewódzkiego. Kontrola objęła okres od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. oraz okresy wcześniejsze i późniejsze w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli. Izba oceniała w jej trakcie czy funkcjonujące systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego pozwalają na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych.

Jak informował jeszcze w październiku 2020 roku InfoSecurity24.pl, w wynikach pokontrolnych NIK szczególną uwagę zwrócił się na brak spójnych systemów szkoleń, powiązanych ze ścieżką rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, umożliwiających im stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności, szczególnie w Policji i Służbie Ochrony Państwa. Jak podkreślała Najwyższa Izba Kontroli, “słabymi stronami obecnych systemów szkoleń są m.in. niemożność pełnego zaspokojenia potrzeb szkoleniowych formacji, problemy z zapewnieniem właściwie przygotowanych instruktorów, infrastruktury i wyposażenia, niewystarczająca współpraca przy realizacji szkoleń pomiędzy formacjami, brak obligatoryjności szkoleń, niepowiązanie podnoszenia kwalifikacji z awansami i nagrodami”. Niezbędne są daleko idące zmiany, a podjęcie działań – jak podkreślała Izba – jest szczególnie istotne teraz, “gdy ograniczenia związane z występującym na terenie kraju stanem epidemii, znacząco skomplikowały realizację procesu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pogłębiły istniejące w tym zakresie problemy”.

Poprawki “w budowie”

Stanowisko resortu spraw wewnętrznych i administracji, podczas sejmowego spotkania, przedstawił dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Mariusz Cichomski, który odnosząc się do wystąpienia wiceprezesa NIK zaznaczył, że uwagi sformułowane przez Izbę są przedmiotem ścisłych analiz realizowanych przez Ministerstwo i poszczególne służby. Wskazał jednak, że specyfika funkcjonowania poszczególnych formacji z punktu widzenia zakresu realizowanych zadań uniemożliwia stworzenie jednakowego systemu strukturalnego z punktu widzenia szkolnictwa.

Jak informowała Izba, nie wydano również dotychczas niezbędnych rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice, a także warunków dotyczących ich usytuowania. Odnosząc się do tej kwestii Cichomski poinformował, że resort jest obecnie po drugiej turze kolejnych uzgodnień wewnątrzresortowych odnośnie projektów regulacji ich dotyczących. Jak przyznał, prace przedłużają się, a koncepcji było sporo, ale resort liczy na to, że uda się je w tym roku wprowadzić w życie. “Opracowaliśmy nowy projekt. Spróbowaliśmy zbliżyć się do rozwiązań wojskowych, które nie tak dawno były zmieniane. Mam nadzieję, że uda się w miarę szybko doprowadzić do zakończenia prac w tym zakresie” – powiedział. Przedstawiciel MSWiA poinformował również, że Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa, czyli formacje korzystające z broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, podpisały szerokie porozumienie z wojskiem i innymi służbami, jak Służba Więzienna, w zakresie wzajemnego użyczania sobie strzelnic do prowadzenia bieżących szkoleń.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-i-sluzby-reaguja-na-raport-nik-ws-szkolen?

Foto: Policja