Z działalności ZG NSZZ FSG

Informacja po odprawie służbowej z udziałem Komendanta Głównego SG

KOMUNIKAT Przewodniczącego KKW NSZZ FSG Mariusza Tyla z odprawy służbowej

    W dniach 9 – 10 września 2013 roku w Warszawie odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Straży Granicznej z Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominikiem Traczem, w której uczestniczyli również z ramienia MSW – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w MSW Grzegorz Polak oraz zastępcy komendanta głównego, dyrektorzy biur i zarządów KGSG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, przedstawiciele związków zawodowych oraz kapelani SG.

Podczas spotkania, oprócz spraw związanych z wdrażaniem reorganizacji, przedstawiono również wyniki prac zespołu powołanego do wypracowania zmian w pionie logistyki SG oraz harmonogram działań związanych z nowym systemem zaopatrzenia mundurowego. Omówiono ponadto działania podejmowane przez PSG w zakresie kontroli bezpieczeństwa, a także kwestie dotyczące zmian w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.

Szczególną uwagę zwrócono na analizę projektów proponowanych zmian w strukturach  komend oddziałów SG, umiejscowienia obecnych wydziałów prezydialnych, rzeczników prasowych oraz funkcjonowania stanowisk zastępcy naczelnika wydziału i stanowisk zastępcy głównego księgowego – naczelnika wydziału finansów.

Podkreślono, że zmiany mają na celu ujednolicenie struktur w jednostkach organizacyjnych SG w systemie pionowym. Określono stany ilościowe komend oddziałów do 280 – granica zewnętrzna, do 240 – granica wewnętrzna jak również procentowy udział stanowisk kierowniczych w komórkach organizacyjnych, który nie może przekroczyć 20%. Termin na wejście w życie nowych zmian został wyznaczony do 1 maja 2014 roku.

Zaproponowano odstąpienie od dotychczasowej decyzji o uzyskiwaniu zgody w KG SG na wszelkie ruchy kadrowe w komendach oddziałów. Od 15 listopada dotyczyć ma to NoOSG a w pozostałych oddziałach mechanizm ten ma obowiązywać do  końca roku.

 Komendant Główny SG odniósł się do stanowiska Związku do projektu rozporządzenia w sprawie uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podkreślił, że wiele z proponowanych wniosków zostało przyjętych a szczegóły zostaną ujęte w przygotowywanej odpowiedzi dla NSZZ FSG.

W chwili obecnej projekt zostanie przesłany do dalszych uzgodnień co nie zamyka drogi dla Związku co do wnoszenia swojego stanowiska w tej sprawie.

Kolejna część odprawy dotyczyła kwestii zmiany kategoryzacji placówek SG. Według przedstawionej przez płk  SG Jacka Bajgera – Zastępcy Komendanta Głównego SG proponuje się III kategorie:
– I kategoria – placówka powyżej 250 funkcjonariuszy,
– II kategoria – placówka powyżej i równo 100 funkcjonariuszy,
– III kategoria – pozostałe.

Jako kryterium przy tworzeniu uwzględniono nw. czynniki:
    – analizę ryzyka,
    – struktura i analiza zagrożeń,
    – zdarzenia migracyjne,
    – skutki finansowe proponowanych działań.

    Proponowane zmiany mają trafić w chwili obecnej do opiniowania przez piony graniczne i operacyjno śledcze. Przewidywany czas wejścia w życie nowych zmian będzie tożsamym z terminem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie uposażeń funkcjonariuszy SG.
Następnie płk SG Dariusz Teteruk przedstawił koncepcję nowego systemu zaopatrzeniowego funkcjonariuszy Straży Granicznej  w sorty mundurowe. Proponuje się powstanie centralnego magazynu mundurowy w Koszalinie gdzie pierwsze sorty mundurowe będą otrzymywać nowo wcielani funkcjonariusze a pozostali zamawiać będą sorty poprzez sieć wewnętrzną a dostarczane one będą do oddziałów 2 razy do roku. Będzie możliwość częstszego zamówienia sortów mundurowych jednakże odbywać to będzie się na koszt zamawiającego. Proponuje się 3 rodzaje umundurowania:

– umundurowanie wyjściowe – 4 lata,
– umundurowanie służbowe – 3 lata,
– umundurowanie polowe – 3 lata.
Przewidywany okres przejściowy to 1 kwietnia 2015 roku kiedy to zmiany wejdą w życie.
W ramach prowadzonego sporu zbiorowego oraz uzgodnień z komendantem głównym SG zostaną przeznaczone dodatkowe środki finansowe na nagrody i zwiększenia dodatków w miesiącach październiku i listopadzie. Ponadto zostaną przeznaczone dodatkowe środki dla oddziałów, w których występuje największa skala tzw. podwieszeń i funkcjonariuszy zajmujących niższe stanowiska a spełniających wymogi mianowania na wyższe etaty. Dotyczy to funkcjonariuszy na najniższych grupach uposażenia.

                                    
Przewodniczący
KKW NSZZ FSG
Mariusz TYL