Aktualności Z prasy i mediów

Idzie nowe? Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

“Planuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:
1. Wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny poprzez wprowadzenie prawa funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.
(…)
4. Umożliwienie zrzeszania się policjantów w związkach zawodowych bez ograniczenia możliwości ich funkcjonowania w Policji tylko do jednej organizacji związkowej”.

 

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r2006950976,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Policji-oraz-niektorych-innych-ustaw.html