Aktualności Z prasy i mediów

Coś od Strażaków. Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa – 02 – 11 – 2018 r.

K O M U N I K A  T

 

W nawiązaniu do ostatnich zdarzeń i wystąpień w zakresie dysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do pomocy i wspomagania działań Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in. akcji ZNICZ 2018), przypominam, ustawowe zadania naszej służby (art. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 7 Ustawy o PSP) uniemożliwiają udział sił i środków PSP w w/w działaniachjak również dysponowania do takich zadań innych sił ochrony przeciwpożarowej.

Nadmienić należy, iż uprawnienia strażaka do kierowania ruchem, wynikają z zapisów Prawa o ruchu drogowym (art. 6 pkt. 1 ppkt. 9) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (par.2 pkt. 1 ppkt2) i dotyczą tylko i wyłącznie działań podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Mając na względzie powyższe chcielibyśmy zauważyć, że prowadzenie działań poza zakresem czynności wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną może nieść poważne konsekwencje prawne. Apelujemy o rozwagę oraz sugerujemy żądanie uściślenia trybu wydanego polecenia wyjazdu (ewentualny tryb pisemny)
i sporządzenia pełnego zakresu dokumentacji w przypadku zaistnienia w/w zdarzeń, wraz z zachowaniem szczegółowych procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej strażaka.

Jednocześnie przypominam, iż wobec niezmienionego zakresu propozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego zawartych w wystąpieniu i liście do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb mundurowych z dnia 25 września br. oraz treści porozumienia przedstawionego w dniu 23 października br.  przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, aktualne pozostają wcześniejsze uwagi Związku do otrzymanych propozycji (plik w załączeniu).

Pomimo iż otrzymane propozycje stanowią w naszej ocenie, krok w dobrym kierunku, mogący stać się podstawą do pracy nad porozumieniem, nie możemy się zgodzić na szczątkową realizację naszych postulatów oraz negatywnie oceniane propozycje tworzenia sztucznego podziału w zakresie przywrócenia pełnego 100% uposażenia za czas absencji chorobowej oraz funkcjonującego od wielu lat podziału
w zakresie obowiązywania art. 15a.

Niezmienność i ograniczenia MSWiA w zakresie realizacji przedstawianych postulatów jest powszechnie niezrozumiałe i nieakceptowalne, tym bardziej wobec powszechnego poparcia tych postulatów przez całe środowisko, podczas największej Manifestacji w historii służb mundurowych w dniu 02 października 2018 roku.

Wyrażając poparcie dla obecnych działań Związków Zawodowych wchodzących w skład FEDERACJI ZZ SM, Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa przypomina, iż bez zmian obowiązują dotychczasowe ustalenia w tym zakresie (komunikat wprowadzenie elementów tzw. strajku włoskiego – w załączeniu) oraz dodatkowe formy i tryby możliwego protestu, wypracowane podczas dyskusji zjazdowych:

  1. Sprawa wykorzystywania prywatnych telefonów komórkowych do celów służbowych (poza szczególnymi przypadkami awarii służbowych systemów łączności).
  2. Pisemne zgłaszanie wszystkich wątpliwości w zakresie stanu technicznego sprzętu i pojazdów służbowych (usterki techniczne, niezachowanie normatywu
    i czasookresu materiałów eksploatacyjnych np. płyny ogumienie itp., użytkowany sprzęt i pojazdy winny zapewniać pełną niezawodność i ochronę dla użytkujących go strażaków).
  3. Zachowanie skrupulatności przy przeprowadzaniu interwencji – zachowanie wszelkich możliwych środków w zabezpieczeniu i prowadzeniu działań + zabezpieczenie strażaka w indywidualne środki ochrony przy wykonywaniu czynności służbowych i bezwzględne stosowanie zasad BHP.
  4. Szczegółowe wypełnianie i kontrola dokumentacji (zwracanie uwagi na najdrobniejsze nieścisłości i uchybienia w zakresie warunków i wymogów dotyczących bezpieczeństwa).
  5. Zachowanie szczególnej staranności przy zabezpieczaniu miejsc wypadków i kolizji drogowych, przy współpracy z Policją (prowadzenie wspólnych działań ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo poszkodowanych, ratowników i funkcjonariuszy prowadzących działania na miejscu zdarzenia).
  6. Wnikliwe zapoznawanie się z nowymi aktami prawnymi (rzeczywisty i prawidłowy tok zapoznawania funkcjonariusza z nowymi przepisami zapewniający wyjaśnienie wszelkich niejasności i pytań).
  7. Akcja honorowego oddawania krwi np. „Bank Krwi Służb Mundurowych” oraz akcja profilaktyka zdrowia np. „Dni ProfilaktykiZdrowia” (działania w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pełnienia służby strażaków i wyeliminowanie zbędnego narażania strażaka na działanie czynników szkodliwych i chorobotwórczych mogących mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia).

Jednocześnie należy pamiętać, iż codziennie, podczas przeprowadzenia zmiany służby, która m.in. stanowi sprawdzian sprzętu oraz stanu wyposażenia strażaka w prawidłowe i nieuszkodzone umundurowanie oraz gotowości strażaka do udziału
w akcji ratowniczej, a w szczególności zapewnienia zasad bezpieczeństwa, każdy ma okazję do realizacji założeń i form protestu w zakresie bezpieczeństwa i stanu technicznego. To właśnie sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indywidualnej podlegają sprawdzeniu po każdorazowym użyciu oraz podczas przeprowadzenia zmiany służby i każde odstępstwo w tym zakresie wpływa nie tylko na nasze bezpieczeństwo ale także na bezpieczeństwo osób chronionych.

Pamiętajmy także aby prowadzona akcja protestacyjna w żaden sposób nie narażała strażaków na odpowiedzialność służbową lub dyscyplinarną, proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i zasad prowadzenia naszego protestu.

“… szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą” 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

Źródło: https://www.zgnszzpp.pl/index.php/aktualnosci-nszz-pp/381-02-11-2018-komunikat-zarzadu-glownego-nszz-pracownikow-pozarnictwa