Pisma FZZ SM

Federacja ZZSM pisze do Premiera RP
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 25 czerwca 2019′ pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niepopieranie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, zawartej w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Jako najważniejszy powód wniosku, Federacja ZZSM wskazuje nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z uwagi na utratę zaufania społecznego do upolitycznionych służb. Pismo w załączniku: Pismo do Premiera RP Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/federacja-do-premiera-rp-powstrzymac-zamiar-upolitycznienia-sluzb-przez-nszz-solidarnosc/      
Pismo Federacji ZZSM do Prezydenta RP
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwróciła się do Prezydenta RP z wnioskiem o wycofanie się z inicjatywy ustawodawczej polegającej na wniesieniu do Sejmu projektu o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, z uwagi na nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z powodu utraty zaufania społecznego do wymienionych formacji mundurowych. Pełna treść pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w załączniku; FZZ SM – pismo Źródło: nszzfsg.pl
Komunikat z posiedzenia Prezydium Federacji ZZ SM
25 czerwca 2019′ odbyło się, zwołane w trybie pilnym, posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej w sprawie wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. komunikat FZZSM z 25 czerwca 2019Pobierz Federacja_pismo_prezydent    
Propozycje Ministra przesłane do konsultacji z Zarządami Oddziałowymi NSZZ FSG
Dzisiaj na zaproszenie Joachima Brudzińskiego doszło do spotkania w gmachu MSWiA Ministra z Przewodniczącymi związków zawodowych reprezentowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tematem spotkania była oferta porozumienia, jaką minister przedstawił w odpowiedzi na postulaty protestujących służb. Szczegóły oferty zostały niezwłocznie przekazane do konsultacji z członkami NSZZ FSG w terenie. Pismo w załączniku. Przewodniczący NSZZ FSG na najbliższy wtorek (25 września 2018′) zwołał posiedzenie Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia ma być wypracowane stanowisko NSZZ FSG w sprawie przedstawionych przez Ministra Brudzińskiego propozycji porozumienia. Komunikat ZG…
Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
16 sierpnia 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele poszczególnych centrali związkowych zrzeszonych w FZZSM podjęli decyzję o przejściu do kolejnego etapu akcji protestacyjnej tj. do wprowadzenia elementów tzw. strajku włoskiego. Komunikat w załączniku: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/08/Komunikat_Komitetu_Protestacyjnego_FZZSM_16_08_2018.pdf Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/komunikat-komitetu-protestacyjnego-federacji-zwiazkow-zawodowych-sluzb-mundurowych/ Foto: NSZZP      
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do MSWiA, MF i MS z żądaniami
    W dniu 12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra…
Tylko Premier może zdementować pogłoski o kolejnym grabienu służb mundurowych z uprawnień
Poniżej list wysłany przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów Grzegorza Nemsa w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Pani Premier Ewy Kopacz “W ostatnim okresie czasu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych rozsyłane są sms-y o następującej treści:“Od 01.01.2017 trzynastka wliczona w wynagrodzenie, brak mundurówki (zamiast ekwiwalentu pieniężnego wymiana starych na nowe w magazynach), renta z dziesięciu wybranych lat. Od 01.01.2016 podstawa wymiaru emerytury liczona bez dodatku za stopień i bez 1/12 trzynastki.…
Komitet inicjatywy ustawodawczej wprowadzający płatne nadgodziny w służbach mundurowych
W dniu 22 października 2014 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas spotkania podjęto decyzję, że w dniu 28 października 2014 roku zostanie powołany “Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy i Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej” w sprawie wprowadzenia płatnych nadgodzin, ekwiwalentu za służbę pełnioną w nocy i dni wolne ustawowo,
Czy Premier RP znajdzie czas żeby porozmawiać o podwyżkach dla funkcjonariuszy ?
Pismo FZZ SM do Premiera RP Donalda Tuska. (…)”W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o pilne spotkanie z przedstawicielami FZZSM, przy udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości. Głównym tematem spotkania będą ustalenia w zakresie sposobu realizacji zapowiedzi zawartej w expose z 18 listopada 2011 roku dotyczącej podwyżki płac żołnierzy i funkcjonariuszy, której pierwszy etap miał miejsce w roku 2012, zaś drugi…
Wniosek o zbadanie konstytucyjności art.15a ustawy emerytalnej służb mundurowych
KOMUNIKAT W związku z rozpoczętą procedurą złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii konstytucyjności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.), uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które…
Spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Komunikat FZZ SMW dniu 26 listopada 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie FZZSM. W trakcie posiedzenia omówiono szczegółowo dotychczasowy stan prac nad projektami ustaw ws. zwolnień lekarskich i świadczeń odszkodowawczych. Komunikat do pobrania w pdf Federacja z dużą dezaprobatą przyjęła fakt niezapraszania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych na posiedzenia podkomisji Spraw Wewnętrznych, na której rozpatrywano przedmiotowe projekty ustaw. Sytuacja taka ma miejsce pomimo wcześniejszych deklaracji składanych przez Przewodniczącego KSW,…
FZZ SM podjęła dalsze decyzje w sprawie Ministra Sienkiewicza, L4 oraz akcji protestacyjnej w woj. pomorskim
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po zapoznaniu się z Decyzją nr 38/VI/2013 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z dnia 2.10.2013. dla Gazety Wyborczej, w której sugerował, że funkcjonariusze policji pochodzą z patologicznych rodzin, w pełni popiera treść wspomnianej decyzji i uznaje, że niedopuszczalnym jest podważanie autorytetu podległych służb przez jakiegokolwiek konstytucyjnego ministra. Federacja Służb Mundurowych w pełni popiera inicjatywę zawiązania komitetu protestacyjno…