Z działalności ZG NSZZ FSG

Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG dotyczące projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Pismo: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2019/06/2019_06_24_odpowied%C5%BA-na-pismo-DP_WL_0231_24_2019_EM_realizacja-porozumienia.pdf Źródło: https://nszzfsg.pl/uwagi-zarzadu-glownego-nszz-fsg-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym/    
Pogranicznicy chcą więcej urlopu na szkolenia – Gazeta Prawna
Funkcjonariusze Straży Granicznej kierowani przez swoich przełożonych na studia muszą dodatkowo korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem limit obowiązkowych zajęć na uczelni jest większy niż wolne zagwarantowane przez obecnie obowiązujące przepisy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił więc do Elżbiety Witek, minister spraw wewnętrznych i administracji, o zmianę rozporządzenia z 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom…
Omówiono, omówiono, a lokatę NSZZ FSG oskubano! Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG
W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG i Głównej Komisji Rewizyjnej. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności oraz przedstawienie uwag do skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie…
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z drugim pismem
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozporządzeniach. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 96 poz. 617) – dalej Rozporządzenie w sprawie uzyskania pomocy finansowej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia…
Pilne! Pismo Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), mających na celu zmianę przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu…
Jakie są powody zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny z 4 miesięcznym poślizgiem?
Krajowy Zjazd Delegatów – Sprawozdawczy zgodnie z §24 ust. 9 pkt 2 obowiązującego Statutu NSZZ FSG odbywa się dwa lata po rozpoczęciu kadencji i zwołuję go Zarząd Główny. Dlaczego więc tym razem ZG chce zwołać Zjazd przekraczając ten termin o 3-4 miesięce? Czy zaszły jakieś specjalne okoliczności? Czy tak można? Poniżej opinii prawna dotycząca powyższego tematu: SG opinia dot. KZG 030419  
Nihil novi czyli komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG
Warszawa, dn. 15 marca 2019 roku KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ W dniu 14 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Michał Gołąbek wraz z wiceprzewodniczącymi oraz zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk…
Odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej oczami Przewodniczącego ZG NSZZ FSG
W dniach 21-22 lutego w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej. Podczas odprawy omówiono najważniejsze problemy oraz wyznaczono kierunki działań formacji w roku 2019. W odprawie udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Andrzej Sprycha, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga, Zastępcy Komendanta Głównego SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów, przedstawiciele…
Komunikat i stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG, czyli szybsze przebieranie nogami przed Zjazdem Sprawozdawczym!
Warszawa, dn. 20 luty 2019 rok KOMUNIKAT PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ W dniu 19 lutego 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny otrzymanego do konsultacji projektu zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających…
Sprawa płatnych nadgodzin w Straży Granicznej. Ofensywa medialna Przewodniczącego ZG NSZZ FSG!!!
Związkowcy ze Straży Granicznej sprzeciwiają się pozbawieniu mundurowych pobierających dodatek funkcyjny prawa do rekompensaty za pracę w nadgodzinach. Do Trybunału Konstytucyjnego właśnie wpłynął wniosek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Autorzy nie godzą się w nim na zróżnicowanie traktowania funkcjonariuszy oraz pracowników. Podkreślają, że obecne  przepisy określające zasady przyznawania czasu wolnego tej formacji są sprzeczne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Społeczną. I zamiast rekompensować uciążliwości dodatkowej służby, prowadzą do…
Projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczający określone normy).
Zarząd Główny NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania projekt zmiany ustawy z dnia 12 października 1991 r. o Straży Granicznej (w zakresie wprowadzenia odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej przekraczający określone normy). Projekt zmiany ustawy jest efektem podpisanego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, które zakończyło prowadzone działania protestacyjne. W ramach porozumienia…
Opinia prawna wykonana dla Zarządu Głównego NSZZ FSG w przedmiocie: interpretacji przepisów regulujących pełnienie dyżurów domowych przez pryzmat przepisów Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
Zainteresowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych wzbudził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 21 lutego 2018 r. o sygn. C-518/15. Orzeczono w nim, że dyżur domowy, którego istotą jest obowiązek przebywania przez pracownika „pod telefonem” oraz obowiązek przebywania w takiej odległości od miejsca pracy, by móc się stawić w nim w ciągu 8 minut od wezwania, należy traktować jako „czas pracy” w rozumieniu Dyrektywy 2003/88/WE PE i Rady…