Z działalności ZG NSZZ FSG

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej
W dniu 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FSG ze stroną służbową w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Stronę służbową reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska i Dyrektor Biura Finansów KGSG płk SG Marek Skrzypek. NSZZ FSG reprezentowali: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Wiceprzewodniczący…
Zarząd Główny NSZZ FSG dokonał omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i odbył spotkanie opłatkowe
W dniu 18.12.2019r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego dokonano omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i przedstawionych przez ministra Mariusza Kamińskiego propozycji. Spotkanie było też okazją do podsumowania mijającego roku i wyznaczenia nowych kierunków działań na przyszłość. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zaproszenie goście: ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, ks. prot. mjr Adam Weremijewicz, Zastępca Komendanta…
Skutki socjologiczne i biologiczne pełnienia służby w nocy według Zarządu Głównego NSZZ FSG
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w pełni popierając stanowisko wyrażane przez wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej, iż służba pełniona w zmianowym rozkładzie czasu służby, połączonym z koniecznością pełnienia służby w porze nocnej jest dla funkcjonariuszy bardzo uciążliwa i skutkuje desynchronizacją wewnętrznych rytmów biologicznych, postanowił wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę obowiązującego obecnie Rozporządzenia. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zawnioskował o…
Ważny komunikat biura prasowego NSZZ FSG!!!
W dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG. Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SG w 2020 rok oraz omówienie bieżącej działalności NSZZ FSG. Podczas posiedzenia podniesiono także wiele istotnych kwestii i wskazano kierunki działań na przyszłość. Prezydium Zarządu Głównego zarekomendowało aby środki dedykowane na podwyżkę uposażeń skierowane były w całości na wzrost uposażenia zasadniczego ze skutkiem wzrostu…
XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG
W dniu 26 września 2019 roku w Zakopanem odbył się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG, wiceprzewodniczącego –skarbnika ZG NSZZ FSG, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i przewodniczącego Rady Funduszu Prawnego. Delegacji podczas swoich wystąpień krytycznie ocenili postępowanie osób, które zamieszczają w mediach społecznościach nieprawdziwe, zmanipulowane i szkalujące działalność Zarządu Głównego NSZZ FSG…
Jest ich dwóch. Mistrz i jego padawan
Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej & Przewodniczącego  Głównej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.                 Źródło: https://nszzfsg.pl/oswiadczenie-przewodniczacego-zg-nszz-fsg-i-gkr-nszz-fsg/   Grafika: ZG NSZZ FSG
Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG dotyczące projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Pismo: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2019/06/2019_06_24_odpowied%C5%BA-na-pismo-DP_WL_0231_24_2019_EM_realizacja-porozumienia.pdf Źródło: https://nszzfsg.pl/uwagi-zarzadu-glownego-nszz-fsg-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym/    
Pogranicznicy chcą więcej urlopu na szkolenia – Gazeta Prawna
Funkcjonariusze Straży Granicznej kierowani przez swoich przełożonych na studia muszą dodatkowo korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem limit obowiązkowych zajęć na uczelni jest większy niż wolne zagwarantowane przez obecnie obowiązujące przepisy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił więc do Elżbiety Witek, minister spraw wewnętrznych i administracji, o zmianę rozporządzenia z 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom…
Omówiono, omówiono, a lokatę NSZZ FSG oskubano! Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG
W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG i Głównej Komisji Rewizyjnej. Celem posiedzenia było omówienie bieżącej działalności oraz przedstawienie uwag do skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie…
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z drugim pismem
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozporządzeniach. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 96 poz. 617) – dalej Rozporządzenie w sprawie uzyskania pomocy finansowej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia…
Pilne! Pismo Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zarząd Główny NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), mających na celu zmianę przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu…
Jakie są powody zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny z 4 miesięcznym poślizgiem?
Krajowy Zjazd Delegatów – Sprawozdawczy zgodnie z §24 ust. 9 pkt 2 obowiązującego Statutu NSZZ FSG odbywa się dwa lata po rozpoczęciu kadencji i zwołuję go Zarząd Główny. Dlaczego więc tym razem ZG chce zwołać Zjazd przekraczając ten termin o 3-4 miesięce? Czy zaszły jakieś specjalne okoliczności? Czy tak można? Poniżej opinii prawna dotycząca powyższego tematu: SG opinia dot. KZG 030419