Rozporządzenia, Ustawy

Projekt rozp. RM zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat…
Projekty aktów prawnych:
Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian (projekt z dnia 31 października 2016 r.) Projekt informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu…
projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Treść projektu ustawy w PDF
Rząd przyjął projekt ustawy modernizacyjnej!
Podczas odprawy z komendantami służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ostrowie Wielkopolskim, pani premier poinformowała o przyjęciu przez rząd projektu ustawy modernizacyjnej. Trwa wizyta Beaty Szydło w Wielkopolsce. W Ostrowie Wielkopolskim premier wręczyła wyróżnienia funkcjonariuszom służb podległych MSWiA. W swoim wystąpieniu transmitowanym w TVP INFO premier Beata Szydło poinformowała o przyjęciu przez Rząd projektu ustawy modernizacyjnej.
Propozycja zmian w kontroli bezpieczeństwa!
5) w art. 186b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu nr 300/2008/WE, wykonują: 1) Służba Celno-Skarbowa w stosunku do: a) osób innych niż pasażerowie oraz przenoszonych przez nie przedmiotów, b) pasażerów i bagażu kabinowego, c) bagażu rejestrowanego, d) poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego oraz zaopatrzenia portu lotniczego przed uzyskaniem zezwolenia na dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska, chyba że zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy, znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego lub zarejestrowany dostawca zaopatrzenia…
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji i Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Link do projektu: https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2016/24273,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Policji-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
Rozporządzenie dot. podwyżek funkcjonariuszy SG zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które zapewni funkcjonariuszom Straży Granicznej podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2016 r. Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r.Poz. 128ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 26 stycznia 2016 r.w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm. 1) ) zarządza się,…
Jak wkrótce zmieni się uposażenie funkcjonariuszy SG.
NSZZ FSG otrzymał do zaopiniowania z Komendy Głównej SG projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, normującego podwyżki funkcjonariuszy SG (wzrost mnożnika dodatku za stopień) – wersja z dnia 13 stycznia 2016 roku. Projekt uwzględnia ustalenia jakie zapadły na spotkaniu 30 grudnia z Ministrem Błaszczakiem. Link do projektu
Kolejny projekt zmian dot. Straży Granicznej może trafić do kosza
Przedstawiamy kilka z kilkudziesięciu zastrzeżeń do projektu Ustawy o Straży Granicznej. Zastrzeżenia i uwagi wskazują praktycznie wszyscy adresaci do których trafił projekt. Przedstawiamy w telegraficznym skrócie czemu miało być idealnie, a wyszło jak zwykle w ostatnim okresie. Ministerstwo Finansów – Wykazano kolejne zastrzeżenia dotyczące zapisów w zakresie równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze. Ministerstwo Finansów domaga się kolejnych wyjaśnień. Wyjaśnienia wymaga sposób finansowania ze środków Straży Granicznej instalacji…
Nowa ustawa o Straży Granicznej zakłada pomoc dla SG przez Siły Zbrojne RP oraz niekorzystne zmiany w zakresie równoważnika za umundurowanie
03 marca 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSW ukazał się projekt zmian odnośnie ustawy o Straży Granicznej. Projekt ustawy o Straży Granicznej zawiera m.in. zmiany w delegowaniu funkcjonariuszy SG, zmianę zapisów dot. oświadczeń majątkowych, zagranicznych podróży służbowych, wsparcia przez Siły Zbrojne RP, wprowadzenia niekorzystnego równoważnika za umundurowanie.  Ustawa otrzymała status ważnej dla interesu publicznego http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2015/23434,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Strazy-Granicznej-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
Ustawa o komisjach lekarskich została przyjęta przez Sejm
Zakończyło się 77. posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto nowe regulacje dotyczące ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Posłowie wprowadzili również dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego dla służb podległych MSW. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Dzięki decyzji Sejmu przepisy regulujące funkcjonowanie komisji lekarskich podległych szefowi MSW zyskały rangę…