Opinie prawne

Sąd Najwyższy przychylił się do wniosku związków zawodowych
Sąd Najwyższy 21.11.2012 r. podjął uchwałę, z której wynika, że pracodawca musi konsultować ze związkami zawodowymi chęć zwolnienia pracownika z zakładu pracy. Pracodawca jako administrator danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może tylko gromadzić te dane, które są potrzebne do rozwiązania umowy o pracę. Nie udzielenie przez organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z ochrony żądanych przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania…
Wniosek NSZZ FSG w sprawie ustawy emerytalnej nie został uwzględniony przez Trybunał konstytucyjny.
Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i WnioskówSygn akt. Tw 35/11 z dnia 7 listopada 2012 przedstawił odpis postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi. Sprawa dotyczy przepisów związanych z zagadnieniami ustawy emerytalnej służb mundurowych. Plik do pobrania z postanowieniem Trybunału konstytucyjnego
Opinia prawna w sprawie równoważnika za brak lokalu w przypadku kiedy został nabyty przed przyjęciem do Straży Granicznej.
Opinia prawna w sprawie: prawa funkcjonariusza Straży Granicznej w służbie stałej do otrzymania równoważnika za brak lokalu w przypadku, gdy jest właścicielem/współwłaścicielem (lub jego małżonek) lokalu mieszkalnego zakupionego przed wstąpieniem do służby w służbie przygotowawczej lub w służbie stałej, a który to lokal nie spełnia norm zaludnienia określonych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater…
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiada na pytania jak będzie naliczana emerytura od 01 stycznia 2013
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW odpowiada na zadane przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG pytania dot. ustalania emerytury po 2013 roku i nie tylko.W odpowiedzi czytamy m.in.:W związku z wątpliwościami przedstawionymi w piśmie z dnia 06.08.2012r. dotyczącymi sposobu obliczania emerytury dla funkcjonariuszy SG, którzy zostali przyjęci do służby kandydackiej w Straży Granicznej przed dniem 01 stycznia 1999 r., a po zakończeniu tej służby pracowali na podstawie umów o pracę albo nie…
Opinia prawna w sprawie zwolnień lekarskich – art. 125 ustawy o Straży Granicznej
Opinia prawna w sprawie: Projektowanej ustawy zakładającej zamianę zasady ustalania wysokości uposażenia między innymi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy obejmuje regulacje dotyczące uposażenia zasadniczego, dodatków do uposażenia i innych należności przysługujących w okresie choroby. Opinia wykonana przez:  adwokat Martę Derlatka   Opinia sporządzona w dniu: 30 lipca 2012 r.                                                          Pobierz opinię prawną Poniżej tekst opinii prawnej
Opinia prawna w sprawie dodatkowgo wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad psem służbowym poza zakresem obowiązków służbowych – 07 luty 2012
Opinia prawna w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad psem służbowym w ramach zadań wykraczających poza zakres ich obowiązków służbowych. Opinia wykonana przez:  Omega Kancelarie Prawne sp. z o.o. Data opinii prawnej 07 luty 2012 Pobierz opinię prawną
Opinia prawna w sprawie rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej
Opinia prawna w sprawie interpretacji § 4 ust. 2 i § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz opinię prawną Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.BAS-WAL-77/12 Pan Poseł Artur Ostrowski Klub Parlamentarny SLD  Opinia prawna w sprawie interpretacji § 4 ust. 2 i § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca…