Opinie prawne

Czy w 2018 r. zostaną wprowadzone płatne nadgodziny w Straży Granicznej?
Po zapoznaniu się z propozycjami zmian do Ustawy o Straży Granicznej przez ZG NSZZ FSG i nie wniesieniu uwag, projekt został przesłany do Komendy Głównej celem dalszego procedowania. Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia płatnych nadgodzin od dnia 1 stycznia 2018 r. Przedstawiony projekt został opracowany przez członków Zarządu Oddziałowego przy NwOSG kol. Adama Ostrowskiego oraz kol. Marcina Czępińskiego, którzy są przedstawicielami strony związkowej w zespole powołanym przy MSWiA ds. płatnych nadgodzin. Projekt zmian z uzasadnieniem do pobrania w…
Czy i kiedy pracodawca moze zmienić obowiązki pacownikowi oraz czy może to zrobić bez zmiany umowy o pracę ?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż kodeks pracy w art. 94 nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia pracownikowi zakresu obowiązków na jego stanowisku pracy. Przekazanie zakresu obowiązków powinno nastąpić podczas podpisania umowy, nie zaś w trakcie trwania umowy (np.: po kilku miesiącach, tygodniach czy latach od jej zawarcia). Jednakże w sytuacji, w której dochodzi do zmiany stanowiska pracy czy też zakresu obowiązków konieczne jest ponowne wskazanie zakresu obowiązków pracowniczych. Czytaj całość…
Odpowiedź strony służbowej w sprawie czasu służby funkcjonariuszy SG
    Pismo skierowane przez Przewodniczącego  ZO NSZZ FSG przy NwOSG do Komendanta  NwOSG Pana gen. bryg. SG Jarosława  Frączyka dotyczące czasu służby funkcjonariuszy SG. Uprzejmie proszę o interpretację § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2009 nr 95 poz. 794 z późn. zm.). Ponadto proszę o zajęcie stanowiska do niżej przedstawionych…
Opinia prawna dot. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
Przedstawiamy opinię prawną dot. zmian zaproponowanych przy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych W skrócie:(…)Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w życie zmian narzuconych wyrokiem TK i wstrzymanie się z wprowadzaniem kolejnych, aż do czasu sprawdzenia jak funkcjonują one w obrocie prawnym, a dopiero potem dalsze nowelizowanie ustawy(…) Opinia prawna do pobrania w PDF
Opinia prawna w sprawie czau pracy pracowników ochrony
Opinia prawna wykonana przez Omega Kancelarie Prawne Zagadnienie prawne:1. Czy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzedów państwowych ? 2. Czy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów należy zmienić czas pracy pracowników ochrony z obecnego 24 – godzinnego do 12 godzinnego ? Poniżej opinia prawna
Opinia prawna w sprawie Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy Komendzie Głównej SG
Przedstawiamy opinię prawną niezależnej kancelarii prawnej w sprawie Zarządu Terenowego przy Komendzie Głównej SG Warszawa, dn. 9 lutego 2016r.Opinia prawnaZagadnienie prawne: 1. Czy TOZ przy KGSG, które podlega ZO przy NwOSG z chwilą zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy Statutu NSZZ FSG przekształciła się w Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy KGSG? 2. Czy TOZ przy KGSG zachowuje ciągłość prawną w ZO NSZZ FSG? Czy też należy przeprowadzić nowe wybory do Zarządu Oddziałowego?…
Dodatkowy urlop wypoczynkowy za służbę w ciężkich warunkach
Opinia prawna opracowana przez Kancelarię OMEGA Kancelarie Prawne Jakie są podstawy do przyznania funkcjonariuszom Straży Granicznej dodatkowego urlopu wypoczynkowegoz tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia? Poniżej link do opinii prawnej
Czy korpus służby cywilnej w Straży Granicznej może zostać objęty podwyżką ?
Warszawa, dn. 13 grudnia 2015 r. Opinia prawnaZagadnienie prawne: 1.  Czy pracodawca może objąć podwyżką wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, którzy posiadają maksymalny mnożnik w danym przedziale punktowym, a także członków korpusu służby cywilnej, którzy posiadają mnożnik przekraczający dany przedział punktowy? 2.  Czy w przypadku objęcia jednorazowo w/w podwyżką pracodawca jest obowiązany do zmiany Tabeli przyporządkowania stanowisk służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej do przedziałów punktowych i odpowiadających im…
Opinia prawna w sprawie telefonów komórkowych funkcjonariuszy SG
Warszawa, dn. 13 grudnia 2015 r. Opinia prawnaZagadnienie prawne:1.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek posiadania telefonu stacjonarnego lub komórkowego bądź innych środków łączności?2.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek podawania przełożonym numeru telefonu prywatnego?3.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek odbierania służbowego telefonu komórkowego po godzinach pracy?4.  Czy funkcjonariusz Straży Granicznej przez 365 dni w roku musi pozostawać w gotowości do stawienia się w wyznaczonym miejscu w związku z…
Opinia prawna dot. określonych stopni etatowych w Straży Granicznej
Warszawa, dn. 13 sierpnia 2015 r.  Opinia prawna 1.  Przedmiot:  Przedmiotem  niniejszej  opinii  prawnej  jest  określenie  statusu  prawnego funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  zajmujących  określony  stopień  etatowy,  który  w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia  zasadniczego  oraz  dodatków  do  uposażenia  funkcjonariuszy  Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1233), znalazł się w innej grupie zaszeregowania.    2. …
Opinia prawna w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
Warszawa, 25 czerwca 2015 r.    Opinia prawna   1. Przedmiot   Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest: a)  ocena  dopuszczalności  łączenia  urlopów  z  różnych  tytułów  (z  tych  samych  lat) przysługujących  Funkcjonariuszom  Straży  Granicznej  tj.    możliwości  łączenia urlopu dodatkowego z urlopem wypoczynkowym b)  ocena  możliwości  obligatoryjnego  odbierania  jednej  części  urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniej niż 14 dni  kalendarzowych.