Aktualności

27 sierpnia 2013 wysłuchanie publiczne ws. L4 mundurowych

W dniu 24 lipca 2013 roku w Sejmie RP na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu,  ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk 1497).

Możliwość obejrzenia retransmisji Posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych w sprawie L4
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=55FE161658939C3AC1257BA90044591F

W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych:
Tomasz Krzemieński – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
Marek Osiejewski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
Paweł Borek – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
Tomasz Podolski – Wiceprzewodniczący ZK ZZS “Florian”;

Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
Robert Osmycki- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,, Solidarność”.
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem zreferował Piotr Stachańczyk
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Stwierdził on, że projekt ma na celu wprowadzenie regulacji w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy  na zasadach zbliżonych do sytemu powszechnego
.Podkreślił, że w chwili obecnej przepisy nie dają możliwości dokonywania kontroli zwolnień lekarskich. Zdaniem MSW istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmów zwiększających motywację funkcjonariuszy pełniących służbę w zastępstwie osób nieobecnych z powodu choroby. P. Stachańczyk zaznaczył, że obniżenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty. W myśl projektu nagroda roczna miałaby stanowić 1/12 uposażenia otrzymywanego w trakcie roku kalendarzowego. Intencją wprowadzenia ustawy w życie nie jest uzyskanie oszczędności budżetowych. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na fundusz nagrodowy poszczególnych służb.

Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych – poseł Marek Wójcik w swoim wystąpieniu złożył życzenia przedstawicielom Policji z okazji ich święta. Następnie stwierdził, że projektowana ustawa jest oczekiwana społecznie, ale budzi emocje wśród funkcjonariuszy służb mundurowych. W związku z tym do komisji wpłynął wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu.

W dyskusji na forum komisji wzięli posłowie: Krystyna Łybacka, Edward Siarka, Artur Ostrowski i Piotr Polak. Posłanka K. Łybacka zauważyła, że projekt ustawy stanowi swoisty prezent dla funkcjonariuszy w dniu Święta Policji. Stwierdziła, że istnieje konieczność rozróżnienia osób będących na służbie i w pracy.

Z tego powodu powinny istnieć odrębne uregulowania prawne. Przypomniała, że w momencie wprowadzania nowych zasad emerytalnych zapewniano funkcjonariuszy, że wobec osób już zatrudnionych nie nastąpią żadne niekorzystne zmiany. Jej zdaniem zasadnym byłoby dołączenie do projektu propozycji rozwiązań dotyczących motywacyjnego systemu płac funkcjonariuszy.

Poseł E. Siarka zauważył, że projekt ustawy podważa zaufanie funkcjonariuszy co do ich stabilizacji życiowej, gdyż jest to kolejna proponowana zmiana na ich niekorzyść, tym bardziej, że stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Odniósł się do uzasadnienia projektu, krytycznie oceniając zawarte w nim stwierdzenie, że ustawowa gwarancja wypłaty 100% uposażenia w okresie choroby stwarza pole do nadużyć, ponieważ w uzasadnieniu nie przedstawiono żadnych informacji dotyczących funkcjonariuszy nadużywających zwolnień lekarskich.
Poseł A. Ostrowski zwrócił uwagę na brak konsultacji i spotkań ze związkami zawodowymi przy procedowaniu projektu ustawy. Ponadto odniósł się do uzasadnienia projektu, w którym stwierdzono, że zwolnienie lekarskie może być traktowane przez funkcjonariuszy jako forma dodatkowego urlopu. W tym kontekście zapytał, ilu funkcjonariuszy zweryfikowano i skontrolowano pod tym kątem. Podkreślił, że projekt w złym świetle przedstawia lekarzy, którzy udzielając funkcjonariuszom zwolnień czynią to na podstawie wskazań medycznych. Zauważył, że projekt nie wskazuje jak zweryfikować przypadki zachorowań w służbie i poza nią.
Poseł P. Polak poparł wniosek o wysłuchanie publiczne projektu i zapytał, skąd przekonanie MSW o nadmiernej liczbie żołnierzy i funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zapytał, czy konsultacje społeczne spełniły oczekiwania. Stwierdził też, że zasady, z których korzystają dotychczas funkcjonariusze, są dobre.
Odnosząc się do wypowiedzi posłów P. Stachańczyk zauważył, że cytowane z uzasadnienia projektu stwierdzenia musiały zawierać słowo „może”, gdyż na dzień dzisiejszy nie ma systemu kontroli zwolnień lekarskich, a MSW nie może posługiwać się informacjami niepotwierdzonymi. Dodał, że resort jest świadom, że projekt budzi poważne kontrowersje i zasadnym jest wysłuchanie publiczne z uwagi na kontekst społeczny.
W dalszej dyskusji poseł K. Łybacka podziękowała ministrowi Stachańczykowi za poparcie wniosku o wysłuchanie publiczne i stwierdziła, że projekt powinien dążyć do uszczelnienia sytemu kontroli zwolnień, ale nie może ustanawiać odpowiedzialności zbiorowej. „Wyeliminujmy patologie, ale zachowajmy specyfikę służb”.
Następnie głos w imieniu Federacji ZZSM zabrał T. Krzemieński, który zrelacjonował stanowisko FZZSM w sprawie przedstawionego projektu i przedstawił uzasadnienie dla istnienia odrębnego systemu dla służb mundurowych. Przypomniał, że tryb procedowania projektu w ocenie Federacji narusza przepisy ustawy o związkach zawodowych oraz jest wybiórczym wdrożeniem przepisów z kodeksu pracy. W przypadku przyjęcia ustawy w proponowanym kształcie funkcjonariusze służb mundurowych znajdą się w sytuacji gorszej niż inne grupy zawodowe, ponieważ nie mają płatnych nadgodzin ani ekwiwalentu za pełnioną służbę w dni ustawowo wolne, w porze nocnej, niedziele i święta. Wskazał, że projekt nie określa mechanizmów pozwalających, czy dana choroba ma bezpośredni związek ze służbą czy też nie. Omówił rozwiązania w zakresie zwolnień lekarskich obowiązujące służby mundurowe we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
R. Osmycki w swoim wystąpieniu powołał się na informację przekazaną przez MSW, że w latach 2008-2010 resort stwierdził około 12 przypadków nadużycia zwolnień lekarskich na łączną liczbę 160 tys. funkcjonariuszy podległych MSW. Zauważył, że projekt narusza Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, łamiąc zasadę domniemania niewinności funkcjonariuszy służb mundurowych.
W końcowej części posiedzenia wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych poseł J. Polaczek zgłosił wniosek wraz z uzasadnieniem o odrzucenie przedłożonego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Wniosek nie znalazł poparcia wśród członków komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o wysłuchanie publiczne projektu.

Wysłuchanie publiczne projektu ustawy w sprawie L-4 służb mundurowych odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

{gallery}/posiedzenie-komisji-sw-24-lipca-2013{/gallery}